Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 2, Sayı 1, Nisan 2010
Sayfa: 10-14
 
Derleme
 
 
Lupus nefriti tedavisinde mikofenolat mofetil'in yeri
 
Bahar Artım Esen, Murat İnanç
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet

Lupus nefriti (LN), sistemik lupus eritematozus'un (SLE) seyri sırasında hastaların yaklaşık %35-60'ını etkileyen, son dönem böbrek yetersizliği gelişimi ile ilişkili olarak morbidite ve mortalitede artışa neden olan en ciddi lupus tutulumlarından biridir. Başvurudaki klinik ve laboratuvar bulguların yanı sıra seyrin de heterojenlik göstermesi nedeniyle lupus renal tutulumunun optimal tedavisi konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştır. Uzun yıllar proliferatif LN tedavisinde siklofosfamid (Cyc) altın standart olarak değerlendirilmiş ancak ilacın ciddi yan etkileri, bu tedaviye refrakter olan ve bu tedavi altında nüks eden bir grup hastanın varlığı, lupusla ilgilenen klinisyenleri daha etkili ve daha güvenli immünosupresif ilaçlar aramaya yönlendirmiştir. Mikofenolat mofetil (MMF) proliferatif lupus nefritinde kullanılabilecek etkili ve güvenli bir ajan olarak bir alternatif oluşturmuştur. Bu derlemede MMF'nin remisyon indüksiyonundaki ve idamedeki yerini değerlendiren büyük randomize kontrollü çalışmaların ve meta-analizlerin özeti sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Bu makalede anahtar sözcük bulunmamaktadır.
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.