Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 3, Sayı 1-2, Haziran 2011
Sayfa: 6-10
 
Araştırma
 
 
Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin irdelenmesi: Neredeyiz?
 
Umut Kalyoncu1,2(E-mail), Muhammet Çınar1, Mehmet Derya Demirağ1, Sedat Yılmaz1, Hakan Erdem1, Sedat Kiraz2, Salih Pay1, İhsan Ertenli2, Ayhan Dinç1
 
1GATA İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Amaç: Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin uluslararası dergilerde yayınlanma, atıf alma sıklığının araştırılması, yayınlanma ve atıf alma durumunun sözel veya poster sunum olmalarına göre irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: 2005-2009 arasında Ulusal Romatoloji kongreleri bildiri kitapçıklarında basılan 799 bildiri değerlendirilmiştir. Bildirilerin yayın durumu http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ adresinden araştırılmıştır. Yayınlanan derginin adı, ayı, yılı, impakt faktörü, derecesi (A, B, C sınıfı), indekslere girmesi ve alınan atıflar (ISI Web of Knowledge) gözden geçirilmiştir. Çalışmanın yayınlandığı tarihten Temmuz 2010'a kadar geçen süreye göre yıllık atıf sayısı hesaplanmıştır. Bildiri ile makalenin yayını arasındaki ortalama süre bulunmuştur. Bildiriler poster, sözlü sunum ve ödül almasına göre de değerlendirilmiştir.

Bulgular: Toplam 507 poster, 205 vaka raporu, 87 sözlü sunum, 36 ödül almış bildiri incelendi. Vaka raporları dışındaki 594 bildirinin 143'ü (%24.1), vaka raporlarının 30'u (%14.6) hakemli dergilerde yayınlanmıştı. Bildiri gönderimi ve basımı arasındaki süre ortalama 15.9±9.9 ay, makalelerin basılmasından Temmuz 2010'a kadar geçen süre ortalama 25.0±13.4 aydı. Romatoid artrit (%32), Behçet hastalığı (BH) (%23) ve ailesel Akdeniz ateşi (%10) en sık sözlü sunum olan hastalıklardı. BH olanların sözlü sunum olasılığı daha yüksekti [20/82 (%24.4) karşı 67/512 (%13.1), p=0.007]. Yazılı, sözlü ve ödüllü bildirilerin makale olma sıklığı sırasıyla 115/507 (%22.7), 28/87 (%32.2) ve 13/37 (%35.1) (p>0.05) olarak saptandı. 21 makale A sınıfı dergilerde yayınlanmıştı. Ödül alanların ortanca hasta sayısı daha fazla, dergilerin impact faktörü daha yüksekti, atıf sayıları benzerdi. Yayınlanmış makaleler içerisinde ödül alan çalışmalar almayanlara göre daha sıklıkla A sınıfı dergilerde yayınlanmıştı [6/13 (%46) karşı 15/124 (%12), p=0.001].

Sonuç: Ulusal Romatoloji Kongrelerindeki bildirilerin uluslararası dergilerde yayınlanma oranları Türkiye'de yapılmış önceki çalışmalara göre daha yüksektir. Ancak ulusal kongre bildirilerinin sadece dörtte birinin yayınlanmasının nedenleri ileri çalışmalarda araştırmalıdır. Bildirilerin dörtte üçünün yayınlanmıyor olması Türkçe romatoloji dergisine gereksinimi ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Ulusal Romatoloji Kongreleri, bildiri özetleri, poster ve sözel sunumlar, uluslararası dergilerde yayınlanma
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.