Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2012
Sayfa: 35-38
 
Araştırma
Geliş tarihi: 25 Aralık 2011; Kabul tarihi: 1 Şubat 2012; Online yayın tarihi: 6 Temmuz 2012
doi:10.2399/raed.12.010; Telif Hakkı © 2012 Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED)
Aksiyal spondilartrit hastalarında gündüz uykululuk halinin araştırılması
Ömer Karadağ1,2(E-mail), Neslihan Yılmaz2, Levent Kılıç1, Medine Çiçek Girgin2, Tuğba Ünver1, Dilek Nakas2, Ali Akdoğan2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Ünitesi, Ankara ve 2T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniği, Diyarbakır
Özet
Amaç: Uykuda solunum bozukluğu, yorgunluk ve gündüz uykululuk haline yol açmaktadır. Aksiyal spondilartritlerde (SpA), servikal ve torakal tutulum nedeniyle, uykuda solunum bozukluğu sıklığının yüksek olduğu düşünülmektedir. Ancak bu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada SpA hastalarının gündüz uykululuk halinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi ile Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji polikliniklerinde izlenmekte olan ASAS/EULAR 2009 kriterlerine göre SpA tanısı almış 143 hasta (K/E: 46/97) ile 135 sağlıklı gönüllü (K/E: 45/90) dahil edildi. Gündüz uykululuk hali Epworth uyku indeksi ile incelendi. Hastaların rutin klinik değerlendirmelerine ek olarak metrolojik ölçümleri ve hastalık aktivite indeksleri (BASDAI ve BASFI) yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grupları arasında yaş ortalamaları açısından farklılık bulunmadı (sırasıyla 36.2±11.5’e karşı 34.8±9.2 yıl, p=0.29). SpA hastalarının hastalık süresi medyan 5 (IQR: 3-10) yıl idi. SpA hastaları ile kontrol grubu arasında Epworth skoru açısından farklılık izlenmedi (sırasıyla 3 [IQR:1-7]’e karşı 3 [IQR:2-5], p=0.86). Epworth skoru >10 olan kişi sayısı açısından SpA ve kontrol grupları arasında fark yoktu (12 [%8.39]’ye karşı 8 [%5.92], p=0.41). SpA hastalarında Epworth skoru ile BASDAI ve BASFI ölçümleri arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla r2= 0.246, p=0.003 ve r2=0.225, p=0.007). 

Sonuç: Çalışmamızda SpA hastaları ile sağlıklı kontroller arasında gündüz uykululuk hali açısından fark bulunmamıştır. Ancak yüksek Epworth skoru olan hastalarda hastalık aktivitesi yüksek bulunmuştur. Aktif hastalığı olan SpA hastalarında gündüz uykululuk hali probleminin gelişebileceği akılda tutulmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Aksiyal spondilartrit, ankilozan spondilit, Epworth uyku indeksi, obstrüktif uyku apne sendromu, BASDAI
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.