Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2018 Cilt 10
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 9, Sayı 1-2, Aralık 2017
Sayfa: 1-5
 
Klinik Araştırma
Geliş tarihi: 23 Mart 2017; Kabul tarihi: 22 Ağustos 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Kasım 2017
doi:10.2399/raed.17.21939; Telif Hakkı © 2017 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Geriatrik dönemde karşılaşılan romatolojik hastalıkların izleminde karşılaşılan sorunlar
Neslihan Yılmaz1 (E-mail), Banu Özulu Türkmen2, Mehtap Üçer3, Aslı Çurgunlu2, Şule Yavuz1
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul; 2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İstanbul; 3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Özet
Amaç: Yaşlı popülasyonda kas-iskelet sistemi problemleri en sık rastlanan hastalıklar arasında gelmekte ve önemli bir morbidite nedeni oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı 65 yaşından sonra başlayan romatolojik problemleri olan olguların özelliklerini ortaya koymaktır.

Yöntem: Çalışmamızda romatoloji kliniğimizde 2013-2017 yılları arasında izlenmiş, 65 yaşından sonra şikayetleri başlayan, romatolojik hastalık tanısı almış olan hastalar incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya 148 (kadın: 105, erkek: 43) hasta dahil edilmiştir. Ortalama yaş 75.3±6.5 yıl bulunmuştur. Bu yaş grubunda en sık görülen romatolojik hastalığın romatoid artrit olduğu saptanmıştır. Hastaların hemen tamamında, başta hipertansiyon ve osteoporoz olmak üzere en az bir eşlik eden hastalık olduğu gözlenmiştir. Tedavi yan etkilerinin analiz edildiği uzun takibi olan hastaların büyük çoğunluğunun (87/90 hasta, %96.6) kortikosteroid ve sentetik hastalık modifiye edici ilaç (85/90 hasta, %94.4), 9 (%10) hastanın ise biyolojik ilaç aldığı gözlenmiştir. İlaç yan etkisi açısından bakıldığında; steroid kullanan üç hastada ağır enfeksiyon, yedi hastada kan şekeri regülasyonunda bozulma ve bir hastada miyopati gelişimi ile karşılaşılmıştır. Nonsteroid antiinflamatuvar kullanımına bağlı bir hastada gastrointestinal sistem kanaması görülmüştür. Sentetik hastalık modifiye edici ilaçlarla ilgili ise doz azaltılması ya da ilaç değiştirilmesi ile düzelen hafif yan etkiler olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Geriatrik dönemde başlayan romatizmal hastalıklar arasında en sık romatoid artrit gelmektedir. Klinikte bu yaş grubunda eşlik eden hastalıkların sık görülmesi nedeniyle tedavi seçimi zor olabilmektedir. Çalışmamızda en belirgin yan etkilerin yüksek doz steroid ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bunun dışında diğer veriler sentetik hastalık modifiye edici ilaçların geriatrik popülasyonda iyi tolere edildiğini düşündürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Geriatrik dönem, geç başlangıç, romatizmal hastalıklar
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2018, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.