Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2018
Sayfa: 1-5
 
Klinik Araştırma
Geliş tarihi: 12 Şubat 2018; Kabul tarihi: 27 Şubat 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Haziran 2018
doi:10.2399/raed.18.27247; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları
Bilal Arıcan1, Mehmet Engin Tezcan2 (E-mail)
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul; 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, İstanbul
Özet
Amaç: Romatizmal hastalıkların sistemik olması sebebiyle tüm tıp disiplinlerinden romatolojiye hasta sevk edilebilmektedir. Yüz bin kişiye 0.22 romatoloji uzmanı düşmekte olan ülkemizde, diğer tıp disiplinlerinden romatoloji polikliniklerine yapılacak olan sevklerin uygunluğunun artması, romatolojik problemleri olan hastaların tanı ve tedavilerinin doğru yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada romatoloji polikliniğine sevk edilen hastaların, sevkine neden olan başlıca bulgular ile romatoloji polikliniğinde yapılan değerlendirme sonrasında hastalarda saptanan romatizmal hastalıkların dağılımını inceledik.

Yöntem: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji polikliniğine, son bir yıl içinde başvurmuş olan ve dosyalarından; hasta adı, hasta yaşı, cinsiyeti, hasta sevk nedeni, polikliniğimizce saptanan hastalık tanısı elde edilebilen toplam 739 hasta değerlendirildi.

Bulgular: En sık sevk semptomu veya bulgusu, eklem şikâyetleri olarak tespit edildi. Çalışmaya alınan 392 (%53.1) hastada romatizmal hastalık saptandı. Hastalara en çok osteoartrit tanısı konulmuştu. Romatizmal hastalık veya romatizma dışı hastalık saptanan hastalar arasında sevk nedeni olan semptomlar, laboratuvar parametreleri ve ön tanılar açısından farklılık saptanmadı.

Sonuç: Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde hastaların yüksek doğruluk ile romatoloji polikliniklerine yönlendirilmesi, erken ve doğru tanıya katkı sağlayarak, komplikasyonların önlenmesinde rol oynayabilir. Ayrıca, romatoloji polikliniklerinde gözlenen yoğunluğun azaltılmasına katkıda bulunabilir. Eklem bulguları, akut faz ve oto-antikor pozitifliği en sık sevk nedeni iken, en sık konulan tanı osteoartrit olarak bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: Romatoloji, sevk, erken tanı
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.