Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2019
Sayfa: 16-22
 
Klinik Araştırma
Geliş tarihi: 14 Temmuz 2018; Kabul tarihi: 25 Temmuz 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Haziran 2019
doi:10.2399/raed.19.52714; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Günlük pratikte antinükleer antikor (ANA) istemleri ve pozitifliklerinin kliniklere göre dağılımı: ANA testi en çok hangi bölümlerden istenmektedir?
Döndü Üsküdar Cansu1 (E-mail), Hava Üsküdar Teke2, Eren Gündüz2, Cengiz Korkmaz1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Eskişehir; 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Eskişehir
Özet
Amaç: Amaç: Primer amacımız, üniversite hastanemizde herhangi bir nedenle istenmiş olan antinükleer antikor (ANA) hasta örneklerinin istenme sıklıklarının ve sonuçlarının klinik bölümlere göre dağılımlarını belirlemek ve sekonder olarak da en sık ANA istenme nedenleri belirleyerek akılcı ANA tetkiki istemine dikkat çekmekti.

Yöntem: Ocak 2014 ile Ağustos 2016 yılları arasında çeşitli nedenlerle istenen ANA test örneklerinin istem sıklık ve sonuçları tetkik kodu girilerek retrospektif olarak tarandı. ANA testi indirekt immunfloresan (IIF) yöntemle değerlendirildi ve sonuçların yorumlanması örneklerde izlenen floresan şiddetine göre yapıldı (+1 pozitif, +2 pozitif, +3 pozitif ve +4 pozitif olarak raporlandı).

Bulgular: 11.407 ANA örneği değerlendirildi. En fazla ANA isteyen ilk 5 bölüm: Nöroloji, dermatoloji, romatoloji, çocuk nefrolojisi ve hematoloji idi. ANA pozitiflik oranları ise nöroloji, dermatoloji, romatoloji ve hematoloji bölümleri için sırasıyla; %14.9, %15.4, %32.6 ve %14.1 idi. ANA testinin +4 pozitiflik oranının en fazla romatoloji bölümünde istenen hastalarda olduğu saptandı (135/262=%51.5) (p<0.0001). ANA istenmesi için nedenler ise ICD tanı kodlarına göre nöroloji bölümünde en sık baş ağrısı, serebrovasküler olay ve multipl skleroz, dermatoloji için ürtiker, psöziazis ve dermatit, romatoloji için sistemik lupus eritematozus (SLE), artrit-artalji ve fibromiyalji iken hematoloji için ise anemi ve trombositopeni idi.

Sonuç: Çalışmamızda en çok ANA isteyen bölüm nöroloji olmasına rağmen en yüksek negatiflik oranı da yine nöroloji bölümüne aitti. Pozitiflik oranını ise en fazla romatoloji bölümünde saptadık. Sonuç olarak akıllı laboratuvar tetkiki seçimi (choosing wisely) açısından ANA testinin hangi hastalarda tarama testi olarak kullanılması gerektiği iyi bilinmeli, uygunsuz istemlerden kaçınmak için ANA testi konusunda daha fazla bilgilendirme yapılmalı ve farkındalık artırılmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Antinükleer antikor, indirekt immunfloresan testi, romatoloji, akıllı laboratuvar seçimi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.