Orijinal Araştırma

Behçet hastalığında iskemi modifiye albümin düzeyleri yükselmiş, tiyol/disülfit homeostazisi ise bozulmuştur

10.4274/raed.galenos.2022.36844

  • Ahmet Kor
  • Yüksel Maraş
  • Ebru Atalar
  • Esra Fırat Oğuz
  • Kevser Gök
  • Özcan Erel

Gönderim Tarihi: 31.01.2022 Kabul Tarihi: 15.03.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(1):15-22

Amaç:

Behçet hastalığı (BH) ile iskemi modifiye albümin (İMA) ve tiyol molekülleri arasındaki ilişkiyi araştırmak ve BH’ye bağlı gelişebilecek komplikasyonlarda bu moleküllerin serum düzeylerini değerlendirmektir. BH rekürren oral aft, skar bırakan genital ülsere lezyonlar ve üveitin üçlü kompleks semptomları ile karakterize, histopatolojik olarak perivasküler dokuları ve vasküler duvarı tutan vaskülitik bir hastalıktır. Vasküler hasardan sorumlu mekanizmanın immünoregülatör sistem disregülasyonu ve oksidatif stres artışının olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada BH’de ve hastalığın farklı klinik prezentasyonlarında İMA, native thiol (-SH), total thiol (-SS+-SH) ve disülfit (-SS) serum düzeyleri değerlendirilmiştir.

Yöntem:

Çalışmaya 39 Behçet hastası ve 40 sağlıklı gönüllü dahil edilmiştir. İMA, -SH ve -SS düzeyleri spektrofotometrik (Sigma-Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2, Steinheim, Germany) yöntemle ölçülmüştür. İstatistiksel analizler SPSS versiyon 21.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamızda Behçet hastalarında kontrol grubuna göre İMA ortalaması (p<0,001), -SS/-SH (p<0,01) ve -SS/(-SS + -SH) oranları (p<0,01) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. -SH (p<0,001), -SS +-SH (p<0,001) plazma seviyeleri ve -SH/İMA (p<0,01), (-SS + -SH)/İMA (p<0,01) oranlarının ise Behçet hastalarında kontrollere göre önemli düzeyde daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Alıcı işlem karakteristiği [Receiver Operating Characteristic (ROC)] BH ile en yüksek ilişkili değerin İMA’da olduğu bulunmuştur (p:0,001, AUC: 0,713). Behçet hastalarında farklı klinik prezentasyonlar (vasküler, oküler, nörobehçet, mukokutenöz) ile çalışma parametleri arasında yapılan çoklu anova testlerinde anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda BH’de İMA serum seviyeleri ile -SS/-SH ve -SS/(-SS + -SH) oranlarının istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde hastalıkla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, tiyol/disülfit homeostazisi, İMA

Tam Metin (İngilizce)