Orijinal Araştırma

Tam kan sayımından türetilen hematolojik parametreler radyografik aksiyel spondiloartritlerde hastalık aktivitesi ile korele değildir

10.4274/raed.galenos.2021.49369

  • Didem Şahin Eroğlu
  • Murat Torgutalp
  • Serdar Sezer
  • Müçteba Enes Yayla
  • Maide Özel
  • Tahsin Murat Turgay
  • Aşkın Ateş
  • Gülay Kınıklı

Gönderim Tarihi: 23.11.2020 Kabul Tarihi: 18.03.2021 J Turk Soc Rheumatol 2021;13(1):6-11

Amaç:

Radyografik aksiyal spondiloartritte (r-axSpA) düşük hastalık aktivitesi sağlanarak fonksiyonel durumun korunması amaçlanmaktadır. Ancak halen kullanılmakta olan hastalık aktivite indeksleri eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) gibi aktif hastalığı net olarak yansıtmayan parametreleri kullanmaktadır. Tam kan sayımı (TKS) testi günlük pratikte rutin olarak kullanılmaktadır ve TKS’nin bileşenleri devam eden enflamasyonu yansıtabilir. Bu tek merkezli retrospektif çalışmamızda, r-axSpA hastalarında TKS parametrelerinin hastalık aktivite indeksleri ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık.

Yöntem:

Ocak 2018-Eylül 2020 tarihleri arasında romatoloji polikliniğimize başvuran hastalar ve sağlıklı kontroller çalışmaya alındı. Altmış dört r-axSpA tanısı olan hasta, cinsiyet ve yaş eşleştirilmiş 53 Behçet sendromlu hasta ve 79 sağlıklı kontrol ile karşılaştırıldı. Hastaların demografik özellikleri, TKS, ESH ve CRP gibi laboratuvar parametreleri kaydedildi. Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite indeksi (BASDAI) ve Ankilozan Spondilit Hastalığı Aktivite skoru (ASDAS) gibi hastalık aktivite indeksleri kaydedildi. Grupları karşılaştırmak ve parametrelerin hastalık aktivite indeksleri ile korelasyonunu hesaplamak için sırasıyla tek yönlü ANOVA ve Spearman testi kullanıldı. Tüm istatistikler SPSS 21 versiyonunda yapıldı ve p değeri <0,05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Demografik özellikler gruplar arasında benzerdi. Ortalama trombosit hacmi r-axSpA hastalarında, hastalıklı ve sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede daha düşüktü (sırasıyla 9,8±0,9, 10,3±0,8, 10,4±0,9, p=0,001). TKS bileşenleri BASDAI ve ASDAS ile korele değildi. Nötrofil-lenfosit oranı ve trombosit-lenfosit oranı, CRP ile zayıf bir şekilde korelasyon gösterdi (sırasıyla r=0,399 ve 0,316).

Sonuç:

TKS bileşenleri r-axSpA’da hastalık aktivitesini göstermez.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, radyografik aksiyel spondiloartrit, ortalama trombosit hacmi, BASDAİ, ASDAS

Tam Metin (İngilizce)