Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 8, Sayı 1-2, Aralık 2016
Sayfa: 5-12
 
Derleme
Geliş tarihi: 9 Şubat 2017; Kabul tarihi: 28 Şubat 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Nisan 2017
doi:10.2399/raed.16.55264; Telif Hakkı © 2016 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
Ayten Yazıcı (E-mail), Ayşe Çefle
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli
Özet
Bağ dokusu hastalıkları nedeni bilinmeyen sistemik inflamatuar bir hastalık grubudur. En sık tutulan organlardan biri akciğerler olup en ciddi tutulumlarından biri interstisyel akciğer hastalığıdır. Hastalığın prognozu histopatolojik paternlerle sıkı ilişkilidir; romatoid artrit dışındaki bağ doku hastalıklarında en sık görülen histopatolojik patern nonspesifik interstisyel pnömonidir ve prognozu diğerlerine göre daha iyidir. Romatoid artritte ise kötü prognoza sahip olan usual interstisyel pnömoni sık görülmektedir. Önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olduğu için interstisyel akciğer hastalığının tanısının konması ve erken tedavi edilmesi önemlidir. Tanıda özellikle solunum fonksiyon testleri ve karbonmonoksit difüzyon kapasite ile görüntüleme önemli yer tutar. Tedavi ile ilgili çok az randomize kontrollü çalışma mevcuttur. Asemptomatik ve hafif olgulara takip önerilmektedir. Ağır hastalık aktivitesi olan veya progresyon gösteren hastaların immünosüpresif ajanlarla tedavi edilmesi önerilmektedir. Bu derlemede bağ doku hastalığı ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığının güncel tanı ve tedavi yaklaşımları anlatılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bağ dokusu hastalığı, romatoid artrit, sistemik skleroz, interstisyel akciğer hastalığı
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.