Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 2, Aralık 2019
Sayfa: 105-109
 
Klinik Araştırma
Geliş tarihi: 5 Ağustos 2018; Kabul tarihi: 5 Ağustos 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Aralık 2019
doi:10.2399/raed.19.92486; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Sistemik sklerozda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu etyolojisinde mikro ve makrovasküler hastalığın rolü
Alper Sarı1 (E-mail), Yusuf Ziya Şener2, Berkan Armağan1, Abdulsamet Erden1, Levent Kılıç1, Ömer Karadağ1, Umut Kalyoncu1, Ergün Barış Kaya2, Sedat Kiraz1, Ali Akdoğan1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Özet
Amaç: Bu çalışmada sistemik skleroz (SSk) hastalarında sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (SVSD) sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ocak 2015 - Şubat 2017 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalına başvuran SSk hastaları çalışmaya dahil edildi. Hastaların ekokardiyografi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun (SVEF) %50'nin altında olması SVSD olarak tanımlandı. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan ve olmayan hastaların demografik ve klinik özellikleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 262 (kadın/erkek: 240/22) SSk hastası dahil edildi. Altmış beş (%24.8) hastada difüz SSk mevcuttu. Sekiz (%3.1) hastada SVSD saptandı. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan ve olmayan hastalar arasında cinsiyet, hastalık süresi, hastalık tipi, otoantikor spesifitesi, interstisyel akciğer hastalığı sıklığı ve pulmoner arteriyel hipertansiyon sıklığı açısından anlamlı fark saptanmazken, SVSD olan hastalar daha yaşlıydı (p=0.02) ve bu hastalarda koroner arter hastalığı (KAH) daha sıktı (p<0.001). Üç hastada SVSD nedeni koroner arter hastalığıydı ve bu hastaların SVSD tanı anındaki yaşı, KAH saptanmayan hastalara göre daha büyüktü (p=0.03). Kardiyak manyetik rezonans inceleme yapılan ve SVSD olan 4 hastanın 2'sinde SSk ile uyumlu miyokard tutulumu saptanmıştı.

Sonuç: Bu çalışmada SSk hastalarında saptanan SVSD sıklığı literatür ile uyumlu bulunmuştur. Sistemik skleroz hastalarında SVSD etyolojisinde mikrovasküler iskemi ve KAH rol oynayabilir ve özellikle ileri yaştaki hastalar KAH varlığı açısından dikkatle değerlendirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Sistemik skleroz, sistolik disfonksiyon, ekokardiyografi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.