Orijinal Araştırma

Ailevi Akdeniz ateşi hastalarında statik ve dinamik denge bozukluklarının değerlendirilmesi

10.4274/raed.galenos.2023.44153

  • Hatice Ecem Konak
  • Serdar Can Güven
  • Kevser Orhan
  • Ebru Atalar
  • Orhan Küçükşahin
  • Şükran Erten

Gönderim Tarihi: 30.08.2023 Kabul Tarihi: 13.11.2023 J Turk Soc Rheumatol 2024;16(1):7-14

Amaç:

Ailevi Akdeniz ateşinin (AAA) yaşam boyu süren enflamasyonun yanı sıra alt ekstremitelerde artrit, sinovit ve entezit atakları ile seyretmesi hastalarda denge bozukluğu gelişebileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı AAA hastalarında statik ve dinamik denge bozukluğunu değerlendirmektir.

Yöntem:

Çalışma prospektif olarak dizayn edilen bir çalışmadır. Modifiye Tel Hashomer kriterlerini karşılayan AAA hastaları ve sağlıklı gönüllüler çalışmaya dahil edildi. AAA hastalarının demografik verileri, klinik özellikleri, Maastricht Ankilozan Spondilit Entezit Skoru ve Uluslararası Şiddet Skorlama Sistemi değerlendirildi. Denge performansı Berg Denge ölçeği (BBS), fonksiyonel uzanma testi (FRT), zamanlı kalk ve yürü (TUG) ve tek ayak duruşu (SLS) testleri ile değerlendirildi.

Bulgular:

Hasta grubuna 94 AAA hastası (%62,8 kadın), kontrol grubuna ise 90 sağlıklı birey (%52,7 kadın) dahil edildi. Hasta ve kontrol grupları BBS, FRT, TUG ve SLS testleri açısından karşılaştırıldığında hasta grubundaki puanların tüm değerlendirmelerde istatistiksel olarak daha kötü olduğu görüldü. Düşme riski taşıyan AAA hastaları ileri yaşta ve hastalık süresi daha uzundu (sırasıyla p<0,001 ve p<0,001). Düşme riski olan hastalarda atak sırasındaki görsel analog ölçeği skorları, artralji varlığı ve amiloidoz varlığı daha yüksekti (sırasıyla p=0,032, p=0,002, p<0,001).

Sonuç:

Sonuç olarak AAA hastalarında dinamik ve statik dengenin sağlıklı bireylere göre daha kötü olduğu saptandı. Hastalığın daha uzun süreli ve daha şiddetli olması, entezit ve amiloidozun varlığı dengenin bozulmasına katkıda bulunabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dinamik denge, Ailevi Akdeniz ateşi, statik denge

Tam Metin (İngilizce)