Yazarlara Bilgi

Ulusal Romatoloji Dergisi, Türkiye Romatoloji Derneği’nin (TRD) bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası, açık erişimli, bilimsel, hakemli, Türkçe veya İngilizce makaleler yayınlanan dergisidir. (p-ISSN: 2651- 2653). Dergi, elektronik ve basılı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır. Dergi, romatoloji biliminin bütün konularında orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, tanıtım ve haberleri, yazarlara ve editöre mektupların yanı sıra romatoloji camiasını ilgilendiren duyuruları yayımlar. Bunun dışında romatoloji alanındaki yenilik ve gelişmelere yönelik toplantıların konuşma metinlerini ya da bu gelişmeleri içeren yazıları ek vererek yayınlayabilir.

Ulusal Romatoloji Dergisi’nin amacı ülkemizde romatoloji ile ilgilenen diğer disiplinlerin de katılımıyla romatoloji alanında güncel bir bilimsel tartışma zemini ve arşiv oluşturmaktır. Dergi bu birikimini, saygın bir biyomedikal periyodik olarak uluslararası bilimsel paylaşıma sunmayı ve böylece romatoloji biliminin gelişmesine akademik katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Ulusal Romatoloji Dergisi’nin resmi’nin kısaltması “Ulus Romatol Derg”dir.

YAYIN POLİTİKASI 

Derginin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE)European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergimiz, şeffaf olma ilkeleri ve “Akademik Yayıncılıkta En İyi Uygulamala İlkeleri” ile (doaj.org/bestpractice) uyum içindedir.

Bağımsız, tarafsız, çift-kör hakemlik ilkelerine uygun, hakemli bir dergi olarak, gönderilen makalenin yazım kurallarına uygunluğu ve intihal kontrolü yapıldıktan sonra tüm makaleler editör, bölüm editörü, en az iki hakem ve istatistik editörü tarafından incelenir. Baş editör değerlendirmesi dışındaki tüm değerlendirme işlemleri çift kör olarak yapılır. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra baş editör, makalenin yayınlanmasına veya reddedilmesine karar verir. Son aşamada intihal incelemesi bir kez daha tekrarlanır.

Tüm makaleler bilimsel katkıları, özgünlük ve içerikleri açısından bilimsel komite tarafından değerlendirilecektir. Yazarlar verilerinin doğruluğundan sorumludurlar. Dergi gerekli gördüğü yerlerde dil ve uygun değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gereğinde makale revizyon için yazara gönderilir. Dergide basılan yayın derginin malı haline gelir ve ticari hakları “Ulusal Romatoloji Dergisi’ne” geçmiş olur. Daha önce herhangi bir dilde yayınlanmış makaleler dergide yayınlanmak üzere kabul edilmeyecektir. Yazarlar bir başka dergide yayınlanmak üzere olan makaleyi teslim edemez. Tüm değişiklikler, yazar ve yayıncının yazılı izin alındıktan sonra yapılacaktır. Tüm makalelerin tam metinleri derginin https://raeddergisi.org/archives web sitesinden indirilebilir.

Dergide yer alan bölümler aşağıda aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

- Klinik Araştırma

- Deneysel Çalışma

- Olgu Sunumu

- Derleme

- Editöre Mektup

- Öneri

- Yazara Mektup

- Kitap Tanıtımı

- Haberler

- Özetler

Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen maddeler “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” temel alınarak hazırlanmıştır.

Araştırma makalelerinin hazırlığı, sistematik derleme, meta-analizleri ve sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır:

İnsan araştırmaları: Helsinki Declaration as revised in 2013

Sistematik incelemeler ve meta-analizler: PRISMA guidelines

Vaka raporları: CARE case report guidelines

Klinik denemeler: CONSORT

Hayvan çalışmaları: ARRIVE ve Guide for the Care and Use of Laboratory Animals

Klinik Deney Politikası

Tıbbi müdahale ile tıbbi sonuç arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla bireyleri veya bir grup insanı prospektif olarak bir müdahaleye atayan, eş zamanlı karşılaştırma veya kontrol grupları içeren ya da içermeyen herhangi bir araştırma projesi olan tüm klinik deneyler, Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi (ICMJE) tarafından kabul edilebilir bir kayıt sistemine kaydedilmelidir. Randomize kontrollü çalışmaların yazarları, CONSORT kılavuzlarına uymalıdır ve hem bir CONSORT kontrol listesi (protokoller için SPIRIT rehberine bakınız) hem de bir akış şeması sağlamalıdır. Lütfen akış şeması için http://www.consort-statement.org/ adresindeki MS Word şablonunu seçin ve bu şemayı figür olarak makaleye alıntı yapın veya yükleyin. Ayrıca, gönderilen makaleler, kayıt yapıldığının kanıtı olarak Özet'te özgün kayıt numarasını içermelidir. Klinik Deney Kayıt Numarası Politikası, dergimizde Eylül 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Klinik deneylerle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için aşağıdaki kılavuzdan yararlanabilirsiniz:

Klinik Deneyler İçin Kılavuz

Klinik deneyleri kaydetmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

https://clinicaltrials.gov/

İlgili raporu sistemde kaydetmek ve izlenmesi gereken protokol hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı inceleyin:

https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/manage-recs/how-register

ICJME tarafından kabul edilen diğer kayıt siteleri şunlardır:

https://www.anzctr.org.au/

www.ISRCTN.org

www.umin.ac.jp/ctr/index/htm

www.onderzoekmetmensen.nl/en

https://eudract.ema.europa.eu/

GENEL KURALLAR

Aşağıda belirtilen özelliklerin dışında yazılarla ilgili ilkeler açısından “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements for Manuscripts” dokümanları (www.icmje.org) esas alınmalıdır.

Dergiye gönderilecek yazılarda bulunması gereken bölümler sırası ile şunlardır ve her biri ayrı sayfada başlayacak şekilde sunulmalıdır:

Sayfa 1: Başlık sayfası

Sayfa 2: Türkçe Başlık, Özet ve Anahtar Sözcükler

Sayfa 3: İngilizce Başlık (Title), Özet (Abstract) ve Anahtar Sözcükler (Keywords)

Sayfa 4 ve sonrası: Temel Metin

Sonraki sayfa: Kaynaklar

Sonraki sayfa: Tablo Açıklama Yazısı ve Tablo (her tablo ayrı sayfada belirtilmelidir)

Sonraki sayfa: Şekil ve Resim Alt Yazıları ve Resim/Şekiller (her şekil ayrı sayfada belirtilmelidir)

Başlık Sayfası

Başlık sayfasında aşağıdaki sıralama gözetilmelidir:

1- Yazının gönderildiği kategori (klinik araştırma, deneysel çalışma, derleme, olgu sunumu vb)

2- Yazının başlığı (başlık 80 karakteri geçmemeli ve standart dışı kısaltmalar içermemelidir)

3- Yazarların ad, soyad, iletişim adresleri ve araştırmanın yapıldığı sırada çalıştıkları kurum

4- Yazının, dergide yayınlandığında devam sayfalarının üst tarafında görünmesi arzu edilen ve 40 karakteri geçmeyen kısaltılmış başlığı

5- Varsa destekleyen kurum ve kuruluşlar

6- Yazı daha önce sunulmuşsa, sunulduğu toplantının ayrıntıları

7- İletişim kurulacak yazarın haberleşme bilgileri

8- Eğer varsa yazının içeriğiyle ilgili maddi desteğin belirtilmesi

Türkçe Özet

Araştırma yazılarında Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerinden oluşmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. Derleme ve olgu bildirilerinde yapılandırılmamış özet verilmelidir. Olgu sunumlarının özeti 100 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe özet sayfasında en az 3 en fazla 6 anahtar kelime belirtilmelidir.

İngilizce Özet

Araştırma yazılarında Objectives, Methods, Results ve Conclusion bölümlerinden oluşmalıdır ve 250 kelimeyi geçmemelidir. İngilizce Özet sayfasında en az 3 en fazla 6 İngilizce anahtar sözcük belirlenmeli, yazının İngilizce başlığı eklenmelidir.

Temel Metin

Giriş, Hastalar/Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır. Kısaltmalar standart olmalı ve ilk kullanıldığında parantez içinde açıklanmalıdır. Ölçümlerde uluslararası kabul edilmiş birimler kullanılmalıdır.

Tablo, Şekil ve Resimler

Metinde kullanılış sırasına göre numaralandırılmalı ve gereksiz kullanımdan kaçınılmalıdır. Olgularda kullanılan fotoğraflarda izin alınmalı ve tanınmayı önlemek için gerekli tedbirler uygulanmalıdır. Fotoğraf ve varsa çizim kalitesine özen gösterilmelidir. Yayın Kurulu yeterli kalitede olmadığı gerekçesiyle tablo, şekil ve resimlerde düzeltme veya yenileme isteğinde bulunabilir. Şekil ve resimlerin orijinal olmaları gerekir. Başka bir yayın içinde kullanılmış bulunan resim, şekil ve grafiklerin dergimizde yayımlanabilmesi için, gerekli izinler yazarlar tarafından ve makale başvurusu yapılmadan önce alınmalıdır. İznin alındığını gösterir belgenin kopyası yazıyla birlikte dergiye gönderilmelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar güncel ve yazı için gerekli olanlardan seçilmelidir. Yazı metninde kaynaklar parantez içinde gösterilmeli ve kullanılış sırasına göre numaralandırılmalıdır. Süreli yayın adları PubMed kurallarına uygun olarak kısaltılmalı, burada yer almayan dergilerin adlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Bildiri özetlerinin kaynak gösterilmesinden kaçınılmalıdır. Bir dergi tarafından kabul edilmiş fakat henüz yayımlanmamış olan yazılar gerektiği şekilde belgelendirilerek kaynak olarak kullanılabilir. Kabul edilmemiş yazılar da dahil olmak üzere bunun dışındaki bilgi, yazı içinde “yayınlanmamış gözlem” olduğu belirtilerek kullanılabilir. Kaynaklar aşağıdaki örneklere göre yazılmalı ve 6 yazara kadar olan kaynaklarda yazarların tamamı sunulmalı, daha fazla yazarı olan kaynak künyeleri, ilk 3 yazar ve sonuna ve ark. (yabancı dildeki kaynakların künyelerinde et al.) kısaltması gelecek şekilde düzenlenmelidir. Kaynakların doğruluğu açısından sorumluluk yazarlara aittir.

Örnekler

Türkçe süreli yayın örneği:

Göksedef D, Ömeroğlu NÖ, Denli Ş, Üreyen C, Sayılgan C, İpek G. Sistemik lupus eritematozuslu bir olguda aort yetmezliği nedeniyle aort kapak replasmanı. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2008;39:73-5.

Yabancı dilde süreli yayın örneği:

Wolfe F, Hawley DJ, Cathey MA. Termination of slow acting antirheumatic therapy in rheumatoid arhritis: a 14-year prospective evaluatin of 1017 consecutive starts. J Rheumatol 1990;17:994-1002.

Elektronik dergide yayımlanan süreli yayın örneği:

Yurdakul S. Is there really a higher risk for infection with anti TNF-alpha agents or is there a selection bias? Lett Ed Rheumatol 1(1):e110006. doi:10.2399/ler.11.0006

Kitap bölümü örneği:

Buchanan WW, Dequeker J. History of rheumatic diseases. In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH, editors. Rheumatology. Edinburgh: Mosby; 2003:3-8.

Hazırlanan yazıların dergiye gönderilmeden önce aşağıdaki kontrol listesine göre gözden geçirilmesi önerilir:

1- Başlık sayfası

2- Özetler (Türkçe ve İngilizce; olgu sunumlarında en fazla 100 sözcük, diğerlerinde en fazla 250 sözcük; araştırma yazılarında yapılandırılmış)

3- Anahtar sözcükler (en az 3’er adet)

4- Temel metin (alt başlıklar)

5- Kaynaklar (ICMJE kurallarına uygunluk)

6- Şekil, tablo ve resimler (numaralandırma; alt yazılar; özgünlük/izin yazısı)

7- Başvuru mektubu

8- Telif Hakkı Sözleşme Formu (tüm yazarlar tarafından imzalanmış)

9- Çıkar Çakışması Beyan Formu (gereğinde)

Dergi Hakkında

Makale Araçları