Orijinal Araştırma

Romatoid artrit hastalarında tofasitinibin güvenlik profili: tek merkez deneyimi

10.4274/raed.galenos.2023.41636

  • Tolgahan Akca
  • Ceren Demir
  • Gökhan Sargın
  • Songül Çildağ
  • Taşkın Şentürk

Gönderim Tarihi: 13.09.2023 Kabul Tarihi: 01.12.2023 J Turk Soc Rheumatol 2024;16(1):25-31

Amaç:

Romatoid artrit (RA) hastalarında tofasitinibin yan etkilerini (YE) değerlendirmeyi ve gerçek yaşam verilerini sunmayı amaçladık.

Yöntem:

Tofacitinib kullanan 71 RA hastasının demografik özellikleri, komorbiditeleri ve YE’leri değerlendirildi. Koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, pulmoner emboli, malignite ve mortalite ciddi YE olarak gruplandırıldı. Ciddi YE’ler için risk faktörleri tanımlandı.

Bulgular:

Enfeksiyonlar ilaca bağlı en yaygın YE’ler olup, bunların çoğu üst solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonlarıydı. Takipte 3 hastada malignite tespit edildi. <65 yaş ve ≥65 yaş hastalar arasında idrar yolu enfeksiyonları dışındaki genel YE oranlarında anlamlı bir fark bulunmadı. Ancak 65 yaş ve üzeri hastalarda ciddi YE’ler daha sık görüldü (p=0,019). İleri yaş, erkek cinsiyet, hiperlipidemi varlığı ve tofasitinib tedavisinin ilk yılı ciddi YE’lerin gelişmesiyle anlamlı düzeyde ilişkiliydi. Ortanca yaşları 65,9 olan 4 hasta hayatını kaybetti.

Sonuç:

Bu çalışmada tofasitinibin RA’daki güvenlik profiline ilişkin gerçek yaşam verileri sunulmuştur. Erkek cinsiyet, tofacitinib kullanan hastalarda ciddi YE’ler için bağımsız bir risk faktörüydü. İleri yaş, erkek cinsiyet, hiperlipidemisi olan ve tedavinin ilk yılında olan hastalar ciddi YE’ler açısından yakın izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tofasitinib, yan etkiler, romatoid artrit, ileri yaş

Tam Metin (İngilizce)