Klinik Araştırma

Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir yıllık sonuçlar

10.2399/raed.14.80299

  • Vildan Gürsoy
  • Belkıs Nihan Coşkun
  • Mustafa Ferhat Öksüz
  • Ayşe Nur Tufan
  • Selime Ermurat
  • Nagehan Kutlu
  • Ayten Yılmaz
  • Aysun Özbek
  • Yavuz Pehlivan
  • Ediz Dalkılıç

Gönderim Tarihi: 03.02.2014 Kabul Tarihi: 17.07.2014 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(1):8-12

Amaç:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Acil Servisine başvuran, romatolojik şikayetleri ya da romatolojik hastalık tanıları olan olguların en sık başvuru nedenleri ve demografik özelliklerinin irdelenmesi.

Yöntem:

Şubat 2012 ile Şubat 2013 tarihleri arasındaki bir yıllık sürede acil servise başvuran romatolojik hastaların demografik verileri hastaların elektronik dosyaları incelenerek elde edildi.

Bulgular:

Bu süreçte acil servise başvuran ve dahiliyeye konsülte edilen 3600 hastanın 51'i (%1.7) romatolojik hastalıklarla ilgili yapılan konsültasyonlardır. Konsülte edilen hastaların 33'ü (%64.7) kadın, 18'i (%35.3) erkek ve hastalardan 8'i (%15.8) 65 yaş üstü geriatrik grupta saptanmıştır. Hastalarda en sık gözlenen 5 majör başvuru semptomları eklemlerde ağrı, yaygın vücut ağrısı, halsizlik-genel durum bozukluğu, nefes darlığı ve ateştir. Başvuran hastaların 16'sı (%31.3) romatoid artrit, 5'i (%9.8) Behçet hastalığı, 5'i (%9.8) sistemik lupus eritematozus, 6'sı (%9.8) vaskülit, 3'ü (%5.8) ankilozan spondilit, 3'ü (%5.8) Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı hastalardır. Altı hastanın ise bilinen romatolojik hastalık tanısı olmayıp artrit bulguları ile konsülte edilmiştir. En sık konsültasyon istenen 5 neden; romatolojik hastalık aktivasyonu, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, nötropeni ve ateştir. Otuz bir (%67.8) hasta acil serviste ikinci bölüm tarafından değerlendirilmiştir. En sık ek konsültasyon enfeksiyon (n=13, %42) ve göğüs hastalıklarından (n=6, %19) istenmiştir. Konsülte edilen hastaların 14'ünde (%27.4) hipertansiyon, diyabetes mellitus, kronik renal yetmezlik, hiperlipidemi gibi en az bir kronik yandaş hastalık saptanmıştır. Hastaların 36'sı (%76) hospitalize edilmiş olup 15 (%24) hastanın ise tedavileri düzenlenip taburcu edilmiştir. Romatoloji adına yatırılan 36 hastanın 35'i tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edilmiş, bir hasta yatışı sırasında eksitus olmuştur.

Sonuç:

Acil servise başvuran romatolojik hastaların sıklığı onkoloji, gastroenteroloji, nefroloji gibi diğer dahili bölümlere göre daha az olmakla beraber son yıllarda hastalıkların tanınması ve kuvvetli immünsüpresif tedavilerin artması ile sayı giderek artmaktadır. Başvuruların büyük çoğunluğunda, immünsüpresif tedavilere bağlı enfeksiyöz nedenler ve hastalık aktivasyonları ön plandadır. Acil servise başvuran romatolojik hastalıklarda hastaneye yatış oranları yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Romatoloji, konsültasyon, acil servis