Orijinal Araştırma

Ailevi Akdeniz ateşi tanılı hastalarda serum triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) düzeyleri hastalık aktivitesi ile ilişkili olabilir

10.4274/raed.galenos.2023.79663

  • Derya Yıldırım
  • Ayla Avcu
  • Ekin Erdoğan
  • Abdulsamet Erden
  • Hamit Küçük

Gönderim Tarihi: 15.02.2023 Kabul Tarihi: 22.05.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(2):67-72

Amaç:

Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) serosit, ateş ve artrit atakları ile karakterize olan en yaygın monojenik otoenflamatuvar hastalıktır. Enflamatuvar immünoglobulin süper aile üyesinin bir üyesi olan myeloid hücreler-1 (TREM-1) nötrofiller, monosit ve makrofajlar tarafından üretilir ve enflamatuvar kaskadın alevlenmesinde rol oynar. Çalışmada, FMF’li hastalarda serum çözünür TREM-1 (sTREM-1) seviyelerinin değerlendirilmesi ve klinik durum ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Eurofever kriterleriyle tanı konulmuş olan toplam 65 FMF hastası ve 21 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilmiştir. Gazi Üniversitesi Romatoloji Kliniği’ni izlenen hastalar prospektif olarak çalışmaya alınmış ve üç gruba ayrılmıştır; 1. atak dönemi, 2. interatak dönem, 3. amiloidoz pozitif hastalarda interatak dönemidir. STREM-1 seviyeleri çalışma grubu üyelerinden alınan periferik kandan alınan serum örneklerinde değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve genetik mutasyonlar gruplar arasında benzerdi. Ayrıca sTREM-1 seviyesi ile devam eden enflamasyon arasında önemli bir korelasyon yoktu, ancak vücut kütle indeksi ve yaşla pozitif bir korelasyon mevcuttu. Ayrıca Otoenflamatuvar Hastalık Aktivite indeksi puanıyla negatif bir korelasyon saptandı (p<0,05).

Sonuç:

Serum sTREM-1 seviyelerinin FMF hastalarının klinik aktivitesinde öngörücü bir rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, sTREM-1, klinik aktivite

Tam Metin (İngilizce)