Araştırma Yazısı

Aksiyal spondilartrit hastalarında gündüz uykululuk halinin araştırılması

10.2399/raed.12.010

  • Ömer Karadağ
  • Neslihan Yılmaz
  • Levent Kılıç
  • Medine Çiçek Girgin
  • Tuğba Ünver
  • Dilek Nakas
  • Ali Akdoğan

Gönderim Tarihi: 25.12.2011 Kabul Tarihi: 01.02.2012 J Turk Soc Rheumatol 2012;4(2):35-38

Amaç:

Uykuda solunum bozukluğu, yorgunluk ve gündüz uykululuk haline yol açmaktadır. Aksiyal spondilartritlerde (SpA), servikal ve torakal tutulum nedeniyle, uykuda solunum bozukluğu sıklığının yüksek olduğu düşünülmektedir. Ancak bu konuda sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada SpA hastalarının gündüz uykululuk halinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya Hacettepe Üniversitesi ile Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji polikliniklerinde izlenmekte olan ASAS/EULAR 2009 kriterlerine göre SpA tanısı almış 143 hasta (K/E: 46/97) ile 135 sağlıklı gönüllü (K/E: 45/90) dahil edildi. Gündüz uykululuk hali Epworth uyku indeksi ile incelendi. Hastaların rutin klinik değerlendirmelerine ek olarak metrolojik ölçümleri ve hastalık aktivite indeksleri (BASDAI ve BASFI) yapıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grupları arasında yaş ortalamaları açısından farklılık bulunmadı (sırasıyla 36.2±11.5’e karşı 34.8±9.2 yıl, p=0.29). SpA hastalarının hastalık süresi medyan 5 (IQR: 3-10) yıl idi. SpA hastaları ile kontrol grubu arasında Epworth skoru açısından farklılık izlenmedi (sırasıyla 3 [IQR:1-7]’e karşı 3 [IQR:2-5], p=0.86). Epworth skoru >10 olan kişi sayısı açısından SpA ve kontrol grupları arasında fark yoktu (12 [%8.39]’ye karşı 8 [%5.92], p=0.41). SpA hastalarında Epworth skoru ile BASDAI ve BASFI ölçümleri arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla r2= 0.246, p=0.003 ve r2=0.225, p=0.007).

Sonuç:

Çalışmamızda SpA hastaları ile sağlıklı kontroller arasında gündüz uykululuk hali açısından fark bulunmamıştır. Ancak yüksek Epworth skoru olan hastalarda hastalık aktivitesi yüksek bulunmuştur. Aktif hastalığı olan SpA hastalarında gündüz uykululuk hali probleminin gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aksiyal spondilartrit, ankilozan spondilit, Epworth uyku indeksi, obstrüktif uyku apne sendromu, BASDAI