Orijinal Araştırma

ANCA ile ilişkili vaskülitte plazma değişim tedavisi: Tek merkez retrospektif kohort çalışması

10.4274/raed.galenos.2022.09719

 • Yeşim Özgüler
 • Tümay Ak
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Tuğrul Elverdi
 • Ahmet Emre Eşkazan
 • Serdal Uğurlu
 • Gülen Hatemi
 • Emire Seyahi
 • Melike Melikoğlu
 • İzzet Fresko
 • Muhlis Cem Ar
 • Vedat Hamuryudan

Gönderim Tarihi: 02.12.2022 Kabul Tarihi: 08.12.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(3):131-136

Amaç:

Randomize kontrollü çalışmaların meta analizi, plazma değişiminin (PLEX) mortalite üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ve ANCA-ilişkili vaskülit (AAV) hastalarında ciddi enfeksiyon riskini artırma pahasına 12 aylık son dönem böbrek hastalığı riskini azalttığını göstermiştir.

Yöntem:

Aferez ünitemizde Ekim 2013-Mart 2022 tarihleri arasında PLEX tedavisi uygulanan hastaların dosya kayıtları retrospektif olarak incelendi. On sekiz yaş altı ve romatizmal olmayan hastalıkları ve AAV dışındaki romatizmal hastalıkları nedeniyle PLEX tedavisi alan hastalar çalışma dışı bırakıldı. PLEX tedavisinin birincil endikasyonu, işlem detayları, eşlik eden immünosüpresifler, genel sağkalım, organ tutulumunun sonuçları ve PLEX tedavisi ile ilgili komplikasyonlarla ilgili tüm bilgiler toplandı.

Bulgular:

AAV’li 28 hasta (Erkek/Kadın: 18/10) değerlendirildi. Diffüz alveoler hemoraji (DAH) 6 (%21) hastada [miyeloperoksidaz (MPO)/proteinaz-3 (PR-3): 1/5], böbrek tutulumu ve/veya DAH 22 (%79) hastada PLEX tedavisinin birincil endikasyonuydu (MPO/PR-3: 10/11). Genel olarak, ilk üç ayda 16 (%57) ciddi/fırsatçı enfeksiyon ve 5 (%18) ölüm meydana geldi. Üç ila 12 ay arasında bir (%4) ciddi enfeksiyon (COVID-19) ve 3 (%11) ölüm gözlemlendi. Genel olarak, 10 (%45) hasta üçüncü ayda hemodiyaliz bağımlıydı ve 12. ayda başka diyalize bağımlı hasta olmadı.

Sonuç:

Enfeksiyonların ve ölümlerin çoğu, PLEX tedavisinin ilk üç ayında meydana geldi. Yüksek riskli başlangıç kreatinin düzeyleri (≥5,8 mg/dL) olan hastalarda renal sonuç kötüydü. Buna rağmen 3 ile 12. aylık süre arasında yeni diyaliz hastasının gelişmemesi bize günlük pratikte bazı alt grup hastalarda PLEX tedavisinin hala yardımcı tedavi olarak tercih edilebileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Plazma değişimi, plazmaferez, anti-nötrofil sitoplazmik antikorla ilişkili vaskülit, organ hasarı, fırsatçı enfeksiyonlar, immünosüpresif ajanlar

Tam Metin (İngilizce)