Klinik Araştırma

Ankilozan spondilit hastalarında golimumab kullanımı: HÜR-BİO/Spondiloartrit gerçek yaşam deneyimi

10.2399/raed.15.02986

  • Abdulsamet Erden
  • Levent Kılıç
  • Ömer Karadağ
  • Ali Akdoğan
  • Şule Apraş Bilgen
  • Sedat Kiraz
  • İhsan Ertenli
  • Umut Kalyoncu

Gönderim Tarihi: 12.12.2014 Kabul Tarihi: 05.01.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):6-9

Amaç:

Ankilozan spondilit (AS) hastalarında anti-TNF tedavilerin etkili olduğu bilinmektedir. Golimumab, Ocak 2013 tarihinden itibaren ülkemizde AS endikasyonunda kullanıma girmiş bir anti-TNF ilaçtır. Bu çalışmada tek merkezdeki AS hastalarında golimumab kullanımının etkinliğine dair verilerin sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem:

Golimumab 2013 Ocak ayından itibaren ülkemizde AS tanısında kullanıma başlanmıştır. Bu inceleme Mayıs 2014 tarihinde yapıldı. Bu çalışmada New-York kriterlerine göre AS tanısı alan, golimumab kullanan 105 hasta incelendi. Hastalar DMARD dirençli ve anti-TNF sonrası olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Hastaların golimumab öncesi ve golimumabla kombine DMARD (sulfasalazin ve metotreksat) kullanımları kaydedildi. Golimumab öncesi hastalık aktivite ölçütleri olarak akut faz yanıtları, BASDAI, BASFI ve ASDAS-CRP, ASDAS-ESH skorları hesaplanmıştır. Tedavi sonrası 3. ayda BASDAI sonuçları, BASDAI %50 cevabı ve 6. ayda ASDAS-CRP cevapları hesaplanmıştır.

Bulgular:

Yüz beş AS hastası bu çalışmada değerlendirilmiştir. Hastaların %60'ı erkek, ortalama yaşı 37.0 (8.8), ortalama semptom süresi 7.6 (6.3) yıl, ortalama tanı süresi 5.5 (5.5) yıldır. HLA-B27 pozitifliği 20/36 (%55.5), üveit %6.5, pozitif aile öyküsü %28.5 hastada vardı. Golimumab öncesi 63 (%60) hastada DMARD ve/veya NSAİ ilaç, 42'sinde (%40) anti-TNF ilaç kullanılmıştır. Ortanca 6 ay takip süresi bulunan hastalarımızda 3. ayda BASDAI %50 cevabı anti-TNF naive hastalarda %48.5, daha önce anti-TNF kullanan hastalarda %35.0 olarak saptanmıştır. ASDAS-CRP klinik anlamlı düzelme oranları 6. ay sonunda anti-TNF naive grupta ve daha önce anti-TNF kullanan grupta sırasıyla %54.3 ve %35.1 olarak hesaplandı. Ortanca 6 aylık takip sonrasında hastalarımızın yaklaşık %80'inin golimumabı devam ettirmekte olduğu görüldü.

Sonuç:

HÜR-BİO veri tabanının sonuçlarına göre, AS hastalarında golimumabın ülkemiz hastalarının yaklaşık yarısında etkili olduğu bu çalışmada gösterilmiştir. DMARD/NSAİ dirençli hasta gruplarında golimumab daha etkili olmakla birlikte, anti-TNF sonrasında da etkinlik elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, golimumab, spondiloartrit