Klinik Araştırma

Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve ilişkili faktörler: Tek merkez deneyimi

10.2399/raed.15.20592

  • Dilek Solmaz
  • İsmail Sarı
  • Servet Akar
  • Pınar Çetin
  • Merih Birlik
  • Fatoş Önen
  • Nurullah Akkoç

Gönderim Tarihi: 17.03.2015 Kabul Tarihi: 14.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):1-5

Amaç:

Ankilozan spondilitli (AS) hastaların %25-35'inde kalça tutulumu olmaktadır ve bu durum artmış iş gücü kaybı ve kötü prognoz ile ilişkilidir. Biz bu çalışmada kalça tutulumu ve bununla ilişkili olabilecek demografik, klinik ve laboratuvar parametrelerini saptamayı amaçladık.

Yöntem:

Bu çalışmaya 262 AS hastası dahil edildi. Klinik, laboratuvar, aktivite ve radyografik verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Radyolojik kalça tutulumunu tanımlamada Bath AS Radiology Index (BASRI) kalça indeksi kullanıldı. İki ve üzerindeki skorlar kalça tutulumu olarak tanımlandı. Kalça artritini öngören faktörleri belirlemede lojistik regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular:

Elli yedi hastada (%21.8) radyografik kalça tutulumu saptandı. Hastaların %4.8'inde kalça protezi vardı. Radyolojik kalça tutulumu olan ve olmayan gruplar karşılaştırıldığında kalça tutulumu olan grubun daha uzun hastalık süresine, erkek cinsiyet ağırlığına, öyküde daha fazla oranda gluteal ağrıya, artmış BASMI, BASFI, CRP ve ASDAS-CRP değerlerine sahip olduğu görüldü (p< 0.05). Radyolojik kalça tutulumu ile erkek cinsiyet, semptom süresi, kalça ağrısı öyküsü, intermalleolar mesafe ölçümü, BASMI, BASFI, CRP arasında anlamlı ilişki tespit edildi (p< 0.05; r = 0.1, 0.2, 0.2, 0.2, -0.5, 0.4, 0.3 ve 0.3). Radyografik kalça tutulumunu predikte eden faktörler araştırıldığında regresyon analizinde erkek cinsiyet, kalça ağrısı öyküsü, intermalleolar mesafe ölçümü ve BASFI'nin kalça tutulumunu bağımsız olarak öngördüğü saptandı (sırasıyla, beta = 32.3, 5, 0.93 ve 1.42).

Sonuç:

Çalışmamızdan çıkan sonuçlara göre AS hastalarının yaklaşık beşte birinde radyografik kalça tutulumu tespit edildi. Bu durumu öngören faktörler olarak erkek cinsiyet, yüksek BASFI skoru, intermalleolar mesafe ve kalça ağrısı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, kalça tutulumu, radyolojik