Orijinal Araştırma

Behçet hastalarında uyku kalitesinin hastalık aktivitesi, depresyon ve hayat kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi

10.4274/raed.galenos.2022.79188

  • Özge Polat Korkmaz
  • Aysun Aksoy
  • Birkan Ilhan
  • Fatma Alibaz-Oner
  • Haner Direskeneli

Gönderim Tarihi: 20.03.2022 Kabul Tarihi: 30.05.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(2):81-86

Amaç:

Uyku kalitesi, hayat kalitesinin en önemli belirleyicilerinden biridir. Farklı organ tutulumları ile seyreden sistemik enflamatuvar bir hastalık olan Behçet hastalığında hastaların uyku kalitesi ve bunu etkileyen faktörlerle ilgili yayınlanmış çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada Behçet hastalarında depresyon, anksiyete ve uyku bozukluklarının belirlenmesi ve uyku kalitesi ile hastalık aktivitesi ve yaşam kalite indeksleri arasındaki ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Kesitsel çalışmamızda 105 Behçet hastası ve 85 sağlıklı kontrol değerlendirilmiştir. Tüm katılımcılara kısa form (KF-36), sağlık değerlendirme anketi, hastane anksiyete ve depresyon anketi, yorgunluk çok boyutlu değerlendirme anketi, Amerikan Romatoloji Derneği 2010 fibromiyalji kriterleri, uyku kalitesi değerlendirilmesi için Pittsburg uyku kalite indeksi (PUKI), hastalık aktivite değerlendirilmesi için Behçet sendrom aktivite skoru uygulandı.

Bulgular:

Behçet hastalarının PUKI skorları sağlıklı kontrole göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,001). İyi ve kötü uyku kalitesine sahip Behçet hastaları değerlendirildiğinde cinsiyet, eğitim düzeyi, sigara içiciliği, depresyon seviyesi, fibromiyalji ve majör organ tutulumu benzerdir. Klinik özellikler arasında ise sadece aktif genital ülserin varlığı kötü uyku kalitesi ile ilişkili bulunmuştur (p=0,036). Regresyon analizinde Behçet hastalarının ortalama PUKI skoru yaşla, KF-36’nın mental bileşen özeti ve yorgunlukla ilişkili bulunmuştur. Hastalık aktivitesinin uyku kalitesi ile ilişkisi bulunmamakla birlikte yorgunluk, depresyon ve anksiyete ve yaşam kalite ölçütleri ile korelasyonu saptanmıştır (p<0,005).

Sonuç:

Uyku kalitesi Behçet hastalarında sağlıklı populasyonla karşılaştırıldığında daha kötüdür ve yorgunluk, düşük hayat kalitesi ile ilişkilidir. Uykunun hayat kalitesinin önemli bir belirleyicisi olduğu düşünüldüğünde Behçet hastalarının değerlendirme ölçütleri arasında olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, depresyon, yorgunluk, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)