Derleme

Behçet hastalığında IL-33'ün rolü

10.2399/raed.17.14633

  • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
  • Müçteba Enes Yayla
  • Aşkın Ateş

Gönderim Tarihi: 30.08.2017 Kabul Tarihi: 07.09.2017 J Turk Soc Rheumatol 2017;9(0):32-34

Behçet hastalığı (BH), tekrarlayan oral ülserler ve eşlik eden diğer organ tutulumları ile karakterize kronik multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın etiyopatogenezi tam bilinmemekle beraber doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemlerindeki bozukluk sonucu olduğu düşünülmektedir. BH'de bir takım sitokinlerde artış tespit edilmiştir. Bu sitokinlerden en önemlisi interlökin-1 (IL-1) olup IL-1 genlerindeki tek nükleotit polimorfizmlerinin de hastalık başlangıcı ile ilişkisi gösterilmiştir. Interlökin-33 (IL-33) ise yakın zamanda tanımlanmış bir sitokin olup IL-1 sitokin ailesinin bir üyesidir. IL-33; reseptörü olan ST2 ile bağlanarak proinflamatuar aktiviteye yol açar. Son yıllarda romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, ankilozan spondilit ve vaskülitler gibi romatolojik hastalıklarda serum IL-33 seviyelerinde artış gösterilmiştir. IL-33'ün BH patoegenezindeki rolünü araştıran çalışmalar da son yıllarda literatürde yerini almaktadır. Bu yazıda, BH'de IL-33'ün yeri özetlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, sitokin, IL-1, IL-33