Orijinal Araştırma

Behçet hastalığında sakroiliak eklem tutulmasının manyetik rezonans ile değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma

10.4274/raed.galenos.2021.07830

  • Muammer Topaloğlu
  • Serdar Kaymaz
  • Uğur Karasu
  • Nuran Sabir
  • Firdevs Ulutaş
  • Veli Çobankara

Gönderim Tarihi: 10.01.2021 Kabul Tarihi: 04.03.2021 J Turk Soc Rheumatol 2021;13(1):12-16

Amaç:

Behçet hastalığında (BH) manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanarak sakroiliak eklem (SIE) tutulumunun prevalansını belirlemek.

Yöntem:

Bu kesitsel çalışma için Uluslararası Behçet Hastalığı Kriterlerine göre BH tanısı almış toplam 58 hasta ve aynı zamanda yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 50 sağlıklı kontrol değerlendirilmiştir. Katılımcıların demografik verileri ile BH hastalarının klinik ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Tüm deneklere SIE MRG yapıldı. Kemik iliği ödemi, sinovit, kapsülit, entezit, subkondral skleroz, erozyon, periartiküler yağ birikimi ve ankiloz değerlendirildi. Görüntüler, MRG konusunda uzmanlaşmış hastanın durumuna kör iki radyolog tarafından değerlendirildi. Gözlemciler arası güvenilirlik Fleiss’in κappa skoru kullanılarak değerlendirildi. Görüntüler mevcut, yok ve şüpheli olarak kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya 50 BH hastası (25 kadın, ortalama yaş 39,7±12,2 yıl olan 25 erkek) ve 50 sağlıklı kontrol (25 kadın, 25 erkek, ortalama yaş 39,7±12,2 yıl) dahil edildi. BH hastalarının %4’ünde kas-iskelet sistemi tutulumu da vardı. Kappa istatistikleri kullanılarak analiz edildiğinde, tüm MRG bulguları için genel kappa skoru zayıf uyuşuyordu. Değeri 0,01 ile 0,08 arasındaydı. MR görüntülerinin ortalama değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamızda SIE tutulum prevalansı BH hastaları ve sağlıklı kontroller arasında farklı değildi. SIE tutulumu BH hastalığının bir özelliği değildi.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, MRG, sakroiliak eklem

Tam Metin (İngilizce)