Orijinal Araştırma

Behçet hastalığında serebral venöz sinüs trombozu: Retrospektif tek merkezli bir çalışma

10.4274/raed.galenos.2022.35220

  • Lütfi Akyol
  • Kerim Aslan
  • Cemal Gürbüz
  • Metin Özgen
  • Mehmet Sayarlıoğlu

Gönderim Tarihi: 29.11.2021 Kabul Tarihi: 11.02.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(1):7-14

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, Behçet hastalığı (BH) ile ilişkili serebral venöz sinüs trombozunun (SVST) klinik, laboratuvar bulgularını, tedavilerini ve prognozunu analiz etmek ve SVST olan ve olmayan BH hastalarının klinik özelliklerini karşılaştırmaktır.

Yöntem:

Bu tek merkezli retrospektif çalışmaya, uluslararası çalışma grubu kriterlerelerine göre BH tanısı konan 24 ardışık SVST hastası (20 erkek ve 4 kadın; ortalama yaş 34±12 yıl) dahil edildi. Kontrol grubu aynı merkezden 36 (24 erkek ve 12 kadın; ortalama yaş 32±8 yıl) SVST’si olmayan ardışık BH hastasıydı.

Bulgular:

Baş ağrısı (n=20, %83,3) BH ile ilişkili SVST’li hastalarda başvuru sırasında en sık görülen şikayetti. SVST olan ve olmayan BH olguları karşılaştırıldığında, BH ile ilişkili SVST hastalarında ekstrakraniyal vasküler tutulum daha sıktı (p=0,03). Yirmi üç (%95,8) hasta kortikosteroid (KS) tedavisi aldı. Toplam 8 BH ile ilişkili SVST hastası, anti-tümör nekroz faktör (TNF-α) tedavisi aldı. TNF-α tedavisi öncesi ve sonrası KS kullanım oranında anlamlı fark bulunmadı (p=0,345), ancak tedavi sonrası KS dozu anlamlı olarak azalmıştı (p=0,018). BH ile ilişkili SVST olan ve anti-TNF-α tedavisi alan ve almayan hastalar karşılaştırıldığında, kraniyal görüntülemede, anti TNF-α tedavisi alan hastalarda tromboz, almayanlara göre anlamlı olarak daha azdı (p=0,02).

Sonuç:

Baş ağrısı olan genç erkek hastalarda SVST saptandığında akla BH gelmeli ve hastalar bu açıdan değerlendirilmelidir. Bu hastalarda ekstrakraniyal vasküler tutulumu riski arttığından, vasküler tutulum açısından sistemik olarak değerlendirilmelidirler. Anti TNF-α ilaç tedavisi ile KS tedavisi tamamen kesilesemese de, dozu azaltılabilir. Anti-TNF-α tedavi ile belirgin radyolojik iyileşme gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, serebral venöz sinüs trombozu, anti-tümör nekroz faktör-α, tedavi, nörobehçet

Tam Metin (İngilizce)