Derleme

Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi

10.2399/raed.11.010

  • Sevil Kamalı

Gönderim Tarihi: 25.04.2011 Kabul Tarihi: 30.08.2011 J Turk Soc Rheumatol 2011;3(3):57-60

Dirençli idyopatik inflamatuar miyozit (İİM), tedavi altında, anormal klinik ve/veya laboratuar bulgularda iyileşme görülmeyen, İİM'li olguları tanımlamaktadır. Standart tedavi yaklaşımları ile hastalık aktivitesinin devam ettiği düşünülen İİM'li olgularda, gerçek bir tedavi direnci olasılığı ile birlikte, yetersiz tedavi, aktivite izlenimi veren kas hasarı, altta yatan malign hastalık olasılığı akla getirilmelidir. Dirençli İİM'de, İİM dışı kas patolojileri mutlaka dışlanmalıdır. Anamnez, fizik muayene ve laboratuar bulgularının ayrıntıları dikkatle ve yeniden gözden geçirilmelidir. Tanı koyma aşamasında gerçekleştirilen kas biyopsisinin, uygun koşullarda alınıp alınmadığı ve yeterli ayrıntıda incelemeye tabi tutulup tutulmadığı dikkate alınmalıdır. İİM dışı kas patolojilerini dışlayabilmek için yeni bir kas biyopsisine ihtiyaç duyulabileceği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Miyozit, dermatomiyozit, polimiyozit, inflamatuar miyopati, tedaviye dirençli