Derleme

Dirençli Takayasu arteriti tedavisi

10.2399/raed.11.004

  • Gökhan Keser
  • Kenan Aksu

Gönderim Tarihi: 17.11.2010 Kabul Tarihi: 31.01.2011 J Turk Soc Rheumatol 2011;3(2):20-28

Takayasu arteriti (TA) daha çok gençlerde gelişen, aorta ve ondan ayrılan primer dalların öncelikli tutulduğu, görece nadir bir sistemik vaskülittir. TA tedavisiyle ilgili plasebo kontrollü randomize çalışma olmadığı için, elimizdeki veriler genelde az sayıdaki açık çalışma ve olgu serisine ait olup, kanıt düzeyleri düşüktür. TA tedavisinde sıklıkla kortikosteroid (KS)'ler ve metotreksat, azatioprin gibi geleneksel immünsupresif ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların yetersiz kaldığı veya yan etkiler nedeniyle tolere edilemediği olgularda, tümör nekrozis faktör inhibitörü ajanlar umut vermektedir. Endovasküler veya cerrahi girişimler de, kritik düzeydeki damar oklüzyonlarının tedavisinde kullanılabilir. Ancak, bu tip girişimlerin özellikle inflamasyonun baskılanması sonrasında yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Takayasu arteriti, Takayasu vasküliti, büyük damar vasküliti, tedavi