Klinik Araştırma

Geriatrik dönemde karşılaşılan romatolojik hastalıkların izleminde karşılaşılan sorunlar

10.2399/raed.17.21939

  • Neslihan Yılmaz
  • Banu Özulu Türkmen
  • Mehtap Üçer
  • Aslı Çurgunlu
  • Şule Yavuz

Gönderim Tarihi: 23.03.2017 Kabul Tarihi: 22.08.2017 J Turk Soc Rheumatol 2017;9(0):1-5

Amaç:

Yaşlı popülasyonda kas-iskelet sistemi problemleri en sık rastlanan hastalıklar arasında gelmekte ve önemli bir morbidite nedeni oluşturmaktadır. Çalışmamızın amacı 65 yaşından sonra başlayan romatolojik problemleri olan olguların özelliklerini ortaya koymaktır.

Yöntem:

Çalışmamızda romatoloji kliniğimizde 2013-2017 yılları arasında izlenmiş, 65 yaşından sonra şikayetleri başlayan, romatolojik hastalık tanısı almış olan hastalar incelenmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya 148 (kadın: 105, erkek: 43) hasta dahil edilmiştir. Ortalama yaş 75.3±6.5 yıl bulunmuştur. Bu yaş grubunda en sık görülen romatolojik hastalığın romatoid artrit olduğu saptanmıştır. Hastaların hemen tamamında, başta hipertansiyon ve osteoporoz olmak üzere en az bir eşlik eden hastalık olduğu gözlenmiştir. Tedavi yan etkilerinin analiz edildiği uzun takibi olan hastaların büyük çoğunluğunun (87/90 hasta, %96.6) kortikosteroid ve sentetik hastalık modifiye edici ilaç (85/90 hasta, %94.4), 9 (%10) hastanın ise biyolojik ilaç aldığı gözlenmiştir. İlaç yan etkisi açısından bakıldığında; steroid kullanan üç hastada ağır enfeksiyon, yedi hastada kan şekeri regülasyonunda bozulma ve bir hastada miyopati gelişimi ile karşılaşılmıştır. Nonsteroid antiinflamatuvar kullanımına bağlı bir hastada gastrointestinal sistem kanaması görülmüştür. Sentetik hastalık modifiye edici ilaçlarla ilgili ise doz azaltılması ya da ilaç değiştirilmesi ile düzelen hafif yan etkiler olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç:

Geriatrik dönemde başlayan romatizmal hastalıklar arasında en sık romatoid artrit gelmektedir. Klinikte bu yaş grubunda eşlik eden hastalıkların sık görülmesi nedeniyle tedavi seçimi zor olabilmektedir. Çalışmamızda en belirgin yan etkilerin yüksek doz steroid ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bunun dışında diğer veriler sentetik hastalık modifiye edici ilaçların geriatrik popülasyonda iyi tolere edildiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik dönem, geç başlangıç, romatizmal hastalıklar