Orijinal Araştırma

Granülomatöz polianjit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu

10.4274/raed.galenos.2022.36035

  • Serdar Can Güven
  • Pınar Akyüz Dağlı
  • Selin Karacaoğlu
  • Berkan Armağan
  • Abdulsamet Erden
  • Orhan Küçükşahin
  • Ahmet Omma

Gönderim Tarihi: 16.08.2022 Kabul Tarihi: 16.10.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(3):124-130

Amaç:

Bu çalışmada, granülomatöz polianjit (GPA) hastalarında huzursuz bacak sendromu (HBS) sıklığının, şiddetinin ve uyku kalitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Kliniğimizde takip edilen erişkin GPA hastaları kesitsel olarak çalışmaya dahil edildi. Benzer yaş ve cinsiyet özelliklerine sahip sağlıklı gönüllülerden bir kontrol grubu oluşturuldu. Demografik, klinik ve laboratuvar bilgileri kaydedildi. Hasta grubunda hastalık aktivite düzeyi Birmingham Vaskülit Aktivite skoru-Wegener Granülomatozu (BVAS/WG), GPA ilişkili hasar vaskülit hasar indeksi (VHİ), yaşam kalitesi Sağlık Değerlendirme Anketi (SDA) ile skorlandı. Her iki grupta HBS tanısı ve şiddeti Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu tanı ve hastalık şiddeti kriterlerine göre belirlendi. Uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ), uykululuk hali Epworth Uykululuk skalası, depresyon düzeyi Beck Depresyon indeksi (BDİ) ile ölçüldü.

Bulgular:

Elli beş GPA hastasından ulaşılan, katılmayı kabul eden ve dışlama kriteri olmayan 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Otuz beş sağlıklı gönüllüden kontrol grubu oluşturuldu. İki grup arasında yaş ve cinsiyet yönünden anlamlı fark saptanmadı. GPA grubunda HBS sıklığı %19,4 kontrol grubunda %17,1 olarak saptandı (p=0,802). HBS şiddet skorları iki grup arasında anlamlı olarak farklı değildi. PUKİ ve BDİ skorları GPA grubunda daha yüksekti. HBS olan ve olmayan GPA hastaları karşılaştırıldığında BVAS/WG, VHİ skorları benzerdi. VHİ alt gruplarına bakıldığında sadece kardiyovasküler hasar HBS grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı. HBS şiddet skorları ile diğer parametreler arasında korelasyon saptanmazken, PUKİ ile BDİ ve SDA arasında anlamlı korelasyon saptandı.

Sonuç:

GPA hastalarında HBS sıklığı kontrol grubuna göre anlamlı artış göstermemekle beraber uyku kalitesi skorları GPA hastalarında daha kötü olarak izlendi, depresyon ve yaşam kalitesi bozukluğu ile ilişkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Granülomatöz polianjit, ANCA, huzursuz bacak sendromu, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)