Orijinal Araştırma

Hasta Sağlığı Anketi-8’in Türkçe versiyonunun sistemik sklerozlu hastalar için geçerlik ve güvenilirliği

10.4274/raed.galenos.2021.21931

  • Serdar Kaymaz
  • Uğur Karasu
  • Hakan Alkan
  • Veli Çobankara

Gönderim Tarihi: 24.06.2021 Kabul Tarihi: 13.08.2021 J Turk Soc Rheumatol 2021;13(2):66-72

Amaç:

Depresif belirtiler yaşam kalitesine zarar verir ve romatolojik hastalığı olan hastalarda daha sık görülür. Sistemik sklerozlu (SSc) hastalarda depresyon değerlendirmesi için kullanılan Hasta Sağlığı Anketi-9’un (PHQ-9) Türkçe validasyonu yapılmıştır. Ancak, PHQ-9’un daha kısa bir formu olan PHQ-8’in Türkçe versiyonu doğrulanmamıştır. Bu çalışmada, SSc’li Türk hastalarda PHQ-8’in güvenilirliğinin ve geçerliliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem:

Orijinal ölçeği geliştiren yazarlardan izin alınmıştır. Çeviri ve kültürel adaptasyon için test prosedürü şu adımlara göre gerçekleştirilmiştir: Hazırlık, ileri çeviri, mutabakat, geri çeviri/geri çeviri incelemesi, uyumlaştırma, sonuçlandırma ve düzeltme okumasıdır. Hastaların demografik parametreleri, komorbiditeleri, eğitim düzeyleri, organ tutulumu, Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ), Skleroderma Sağlık Değerlendirme Anketi (SHAQ), Kısa form-36 (SF-36) ve Çok Boyutlu Yorgunluk Değerlendirmesi (MAF) sonuçları kaydedildi. SSc’li 43 hastada geçerlilik, test-tekrar test güvenilirliği ve iç tutarlılık değerlendirildi.

Bulgular:

Bazı dilsel değişikliklere rağmen, anket tatmin edici bir içerik geçerliliğine sahipti. PHQ-8’in Türkçe versiyonu ile SF-36’nın alt ölçekleri (rs=0,6-0,8), MAF (rs=0,7) ve HAQ skalasının alt komponentleri olan özürlülük (rs=0,5) ve görsel analog ölçeği (rs=0,6-0,7) arasında ortagüçlü bir korelasyon mevcuttu. Anketin iç tutarlılığı (Cronbach’s alfa) 0,98, düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları >0,40 ve toplam puan için 0,947 sınıf içi korelasyon katsayısı (sınıf içi korelasyon katsayısı=0,947, %95 güven aralığı, 0,817-0,985) idi.

Sonuç:

PHQ-8’in Türkçe versiyonu, tatmin edici geçerlilik ve yeterli güvenilirlik ile SSc’li hastaları değerlendirmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, yaşam kalitesi, SSc

Tam Metin (İngilizce)