Klinik Araştırma

Hastalık modifiye edici ilaçlara ve/veya TNF-alfa antagonistlerine dirençli romatoid artrit hastalarında rituksimabın etkinlik ve güvenliliği: 32 hastanın geriye dönük değerlendirilmesi

10.2399/raed.13.54264

  • Yasemin Yalçınkaya
  • Bahar Artım Esen
  • Özlem Pehlivan
  • Sevil Kamalı
  • Orhan Aral
  • Murat İnanç

Gönderim Tarihi: 14.01.2013 Kabul Tarihi: 05.05.2013 J Turk Soc Rheumatol 2013;5(1):1-7

Amaç:

Bu çalışmada, hastalık modifiye edici ilaçlara ve/veya TNF-alfa antagonistlerine dirençli romatoid artrit hastalarında, rituksimab’ın klinik ve laboratuvar bulgularına etkisi değerlendirildi.

Yöntem:

Yapısal hasarı olan, ≥2 hastalık modifiye edici ilaca ve/veya ≥1 TNF-alfa antagonistine yanıtsızlık nedeniyle rituksimab infüzyonu almış olan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Tedavi sonrası hastalık aktivitesindeki düzelme, tedaviyle ilişkili etkiler ve istenmeyen etkiler incelendi.

Bulgular:

Toplam 32 hastadan (%81 seropozitif) 27 hasta TNF-alfa antagonisti kullanımı sonrasında ve 5 hasta maligniteleri nedeniyle TNF-alfa antagonisti verilemediğinden ilk biyolojik ajan olarak rituksimab tedavisi aldı. DAS28 skoru tedavi kürlerinin 24. haftasında anlamlı olarak azalmakla birlikte, orta düzeyde hastalık aktivitesi devam etti. EULAR yanıtlarına göre değerlendirildiğinde, DAS28 değişiminde >%60 hastada iyi yanıt elde edildi. Altı hastada günlük glukokortikoid dozu azaldı. Sekiz hastada kalıcı IgM düşüklüğü, 1 hastada infüzyon reaksiyonu, 2 hastada herpes zoster enfeksiyonu gözlendi. İki hasta komorbid hastalıkları nedeniyle kaybedildi.

Sonuç:

Ciddi hastalık aktivitesi olan RA’lı hastalarda rituksimab tedavisi, iyi tolere edilen ve etkili bir tedavi olmakla birlikte, hastaların çoğunda orta derecede hastalık aktivitesinin devam ettiği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, rituksimab, hastalık aktivitesi