Derleme

Lupus nefriti tedavisinde mikofenolat mofetil'in yeri

  • Bahar Artım Esen
  • Murat İnanç

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(1):10-14

Lupus nefriti (LN), sistemik lupus eritematozus'un (SLE) seyri sırasında hastaların yaklaşık %35-60'ını etkileyen, son dönem böbrek yetersizliği gelişimi ile ilişkili olarak morbidite ve mortalitede artışa neden olan en ciddi lupus tutulumlarından biridir. Başvurudaki klinik ve laboratuvar bulguların yanı sıra seyrin de heterojenlik göstermesi nedeniyle lupus renal tutulumunun optimal tedavisi konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştır. Uzun yıllar proliferatif LN tedavisinde siklofosfamid (Cyc) altın standart olarak değerlendirilmiş ancak ilacın ciddi yan etkileri, bu tedaviye refrakter olan ve bu tedavi altında nüks eden bir grup hastanın varlığı, lupusla ilgilenen klinisyenleri daha etkili ve daha güvenli immünosupresif ilaçlar aramaya yönlendirmiştir. Mikofenolat mofetil (MMF) proliferatif lupus nefritinde kullanılabilecek etkili ve güvenli bir ajan olarak bir alternatif oluşturmuştur. Bu derlemede MMF'nin remisyon indüksiyonundaki ve idamedeki yerini değerlendiren büyük randomize kontrollü çalışmaların ve meta-analizlerin özeti sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bu makalede anahtar sözcük bulunmamaktadır.