Orijinal Araştırma

Polimiyaljia romatika ve dev hücreli arterit tanısında muskuloskeletal ultrasonografi kullanımını azımsıyor muyuz?

10.4274/raed.galenos.2023.21939

  • Güllü Sandal Uzun
  • Gözde Kübra Yardımcı
  • Kenan Moral
  • Levent Kılıç
  • Şule Apraş Bilgen
  • Sedat Kiraz
  • İhsan Ertenli
  • Ömer Karadağ

Gönderim Tarihi: 13.04.2023 Kabul Tarihi: 16.06.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(3):143-148

Amaç:

Dev hücreli arteritin (DHA) eşlik ettiği ve izole polimiyalji romatika (PMR) hastalarında 2012 European League Against Rheumatism (EULAR)/American College of Rheumatology (ACR) sınıflandırma kriterlerinin değerlendirilmesinde kas-iskelet ultrasonografisinin (MSUS) gerçek yaşam pratiğinde ne sıklıkta kullanıldığını belirlemeyi amaçladık.

Yöntem:

Tüm hastalar Ekim 2014 tarihinden itibaren tüm hastalar prospektif olarak Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Araştırma Merkezi veri tabanına kaydedildi. Ocak 2023 tarihine kadar veri tabanımızda kayıtlı olan hastaların klinik bilgileri, laboratuvar ve MSUS bulguları da hastane elektronik sisteminden ve hasta dosyalarından incelendi. Hastaların ultrasonografi bulguları kriterlere göre analiz edildi. PMR hastaları DHA eşlik eden ve etmeyenler olarak iki gruba ayrıldı. 2012 ACR/EULAR geçici PMR sınıflandırma kriterlerinin karşılama oranı iki grupta karşılaştırıldı.

Bulgular:

Ocak 2023 itibariyle 106 hasta analize dahil edildi. PMR kriterlerine ilişkin eksik veriler ve takip süresince tanının enflamatuvar artrit olarak değişmesi nedeniyle 18 hasta çalışma dışı bırakıldı. Bu hastaların 60’ında (%68,2) sadece PMR, 28’inde (%32,8) PMR’ye eşlik eden DHA vardı. Hastaların ortalama tanı yaşı 66,8 (7,53) idi. 60 PMR hastasının sadece 45’i (%75) ve eşlik eden DHA tanısı olan 12 (%42,9) hasta kriterleri karşıladı. Kriterler yalnızca PMR hastalarında daha yüksekti (p=0,007). MSUS hastaların sadece %22,7’sine uygulandı. Hastalara MSUS yapılmasaydı yalnızca üç hasta kriterleri doldurmayacaktı ve tüm hastalarda kriterleri karşılama oranı %64’ten %61,3’e değişecekti.

Sonuç:

2012 PMR geçici kriterleri sadece PMR hastaları için faydalı iken, PMR’ye eşlik eden DHA’lı hastalar için geliştirilmelidir. Anatomik güçlükler ve yetersiz eğitim nedeniyle her iki grupta da omuz ve kalça ultrasonografisi daha az uygulandı. Bu nedenle klinisyenler günlük romatoloji pratiğinde PMR tanısı koyarken MSUS kullanımına ve önerilen kriterlere dikkat etmelidir.

Anahtar Kelimeler: Polimiyaljia romatika, dev hücreli arterit, 2012 ACR/EULAR PMR provizyonel sınıflama kriterleri, muskuloskeletal ultrasonografi

Tam Metin (İngilizce)