Orijinal Araştırma

Primer Sjögren sendromunda hastalık aktivitesi, lenfoma prediktörleri ve netrin-1 arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

10.4274/raed.galenos.2023.24633

  • Ahmet Kor
  • Hatice Ecem Konak
  • Esra Fırat Oğuz
  • Yüksel Maraş
  • Ebru Atalar
  • Kevser Orhan
  • Özcan Erel
  • Şükran Erten

Gönderim Tarihi: 18.02.2023 Kabul Tarihi: 09.04.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(3):129-136

Amaç:

Primer Sjögren sendromlu (PSS) hastaların üçte birinde anti-SSA veya -SSB antikorları negatiftir. PSS’de B-hücreli non-Hodgkin lenfoma (NHL) gelişme riski önemli ölçüde artar ve prevalansı yaklaşık %5’tir. PSS’de tanısal değere sahip olabilecek ve lenfoma gelişimini öngörebilecek yeni belirteçlere yönelik ihtiyaç devam etmektedir. Bu çalışmada, netrin-1’in PSS’de tanısal bir belirteç olarak kullanılabilirliğini ve onun hastalık aktivitesi ve lenfoma prediktörleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Çalışmaya 52 PSS hastası ve 62 sağlıklı gönüllü dahil edildi. PSS hastalarında sistemik hastalık aktivitesini değerlendirmek için Avrupa Romatoloji Dernekleri Birliği Sjögren sendromu hastalık aktivite indeksi (ESSDAI) kullanıldı. Netrin-1 değerleri ELISA kiti (Elabscience, Texas, ABD; katalog numarası: E-EL-H2328; lot numarası: GZWTKZ5SWK) kullanılarak kantitatif sandviç enzim immunoassay yöntemi ile hesaplandı.

Bulgular:

PSS [90,3 (43,87-166,41)] ve sağlıklı kontrollerde [111,6 (63,39-171,36)] serum netrin-1 düzeyleri benzerdi (p=0,190). Netrin-1 serum düzeyleri PSS’de lenfomanın prediktif belirteçlerinden sadece lenfopeni (p=0,014) ile ilişkili iken, diğer belirteçlerle (p>0,05) ve ESSDAI skoru (r=0,637, p=0,067) ile ilişkili değildi.

Sonuç:

Serum netrin-1 seviyeleri PSS’de yüksek değildir ve netrin-1 ile lenfoma prediktif değerlerden lenfopeni hariç diğerlerinin ve hastalık aktivite göstergelesi olan ESSDAI skorunun anlamlı korelasyon ilişkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Primer Sjögren sendromu, netrin-1, lenfoma

Tam Metin (İngilizce)