Olgu Sunumu

Renal tubuler asidoz ile başvuran Sjögren sendromu olgusu: İmmünsüpresif tedavi akılda tutulmalıdır

10.2399/raed.16.83997

  • Emre Tekgöz
  • Hilmi Umut Ünal
  • Sedat Yılmaz
  • Muhammet Çınar

Gönderim Tarihi: 09.02.2017 Kabul Tarihi: 27.02.2017 J Turk Soc Rheumatol 2016;8(0):25-27

Sjögren sendromu (SS), esas olarak ekzokrin bezlerin inflamasyonu ve disfonksiyonu ile seyreden, fakat birçok organı da etkileyebilen sistemik otoimmün bir hastalıktır. Hastaların %5-14'ünde böbrek tutulumu görülebilmektedir. Olgumuz hipokalemik paralizi ve hiperkloremik normal anyon açıklı metabolik asidoz tablosu ile başvurdu. Bulgular tip 1 renal tubuler asidoz (RTA) ile uyumluydu. Olguya, ağız ve göz kuruluğu, anti-nükleer antikor (ANA), anti-SSA, anti-SSB pozitifliği ve minör tükürük bezi biyopsisi ile SS tanısı kondu. Hastanın klinik bulguları ve metabolik asidoz tablosu, immünosupresif tedavinin eklenmesi ile kontrol altına girdi.

Anahtar Kelimeler: Sjögren sendromu, tip 1 renal tubuler asidoz, azatiyoprin