Orijinal Araştırma

Romatoid artrit hastalarında DMARD kullanımının mortalite üzerine etkisinin araştırılması

10.4274/raed.galenos.2022.54264

  • Mehmet Ali Balcı
  • Lütfi Akyol

Gönderim Tarihi: 07.02.2022 Kabul Tarihi: 04.04.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(2):58-65

Amaç:

Çalışmamızın amacı romatoid artrit (RA) tanılı hastaların mortalite nedenlerinin ve tedavide tercih edilen ilaçların mortalite üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntem:

Hastanemizde 2010-2020 yılları arasında takip edilmiş RA tanılı 18 yaşından büyük 743 hasta çalışmaya alındı. Hastaların klinik ve laboratuvar verileri hastane veritabanından, mortalite verileri Türkiye Sağlık Bakanlığı sisteminden ve nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alındı. Standartlaştırılmış ölüm oranı (SMR) kohortta gözlemlenen ölüm sayısının aynı yaş ve cinsiyetteki Türk toplumunda görülen ölüm sayısına bölünmesiyle hesaplandı. Hastalar sadece konvansiyonel hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç (cDMARD) kullanan hastalar ve cDMARD ile birlikte biyolojik (bDMARD) kullanan hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular:

Takip süreci boyunca 61 hastada mortalite gerçekleşti. RA hastalarının SMR’si 1,42 [güven aralığı (GA) 1,09-1,81] olarak Türk toplumuna göre daha yüksek tespit edildi. cDMARD kohortunda SMR, bDMARD kohortuna göre daha yüksek tespit edildi [sırasıyla; 2,05 (GA 1,53-2,69) ve 0,66 (GA 0,37-1,11)]. RA hastalarında genel olarak en sık ölüm nedeni kardiyovasküler hastalıklar 18 (%29,5), enfeksiyon hastalıkları 13 (%21,3) ve solunum sistemi hastalıkları 12 (%19,7) tespit edildi.

Sonuç:

Çalışmamız RA tanılı hastalarda Türkiye’den bildirilen ilk mortalite çalışmasıdır. RA tanılı hastalarda genel olarak Türk toplumuna göre artmış bir mortalite mevcuttur. RA tanılı hastalarda mortaliteyi azaltmak için hem RA’nın kendisi hem de komorbidit hastalıklar daha dikkatli ve etkin bir şekilde takip ve tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, mortalite, antiromatizmal ajanlar

Tam Metin (İngilizce)