Orijinal Araştırma

Romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarında anti-TNF tedavisi sonrası Strain Ekokardiyografi ile kardiyovasküler risk değerlendirmesi

10.4274/raed.galenos.2022.25744

  • Aslı Karadeniz Yönak
  • Akın Dayan
  • Gülsen Özen
  • Murat Sünbül
  • Mehmet Pamir Atagündüz
  • Nevsun İnanç

Gönderim Tarihi: 27.05.2022 Kabul Tarihi: 09.10.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(3):117-123

Amaç:

Çalışmanın amacı, romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) hastalarında, altı ay süreyle anti-tümör nekroz faktörü (anti-TNF) kullanımının miyokard fonksiyonu ve kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkilerini standart ve speckle tracking ekokardiyografi kullanarak araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya 12 RA ve 18 AS olmak üzere toplam 30 hasta dahil edildi. Araştırmamızla ilgili demografik, standart ve speckle tracking ekokardiyografik veriler, hastalık aktiviteleri, laboratuvar sonuçları prospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmada anti-TNF tedavisinin altıncı ayında RA ve AS’li hastaların hastalık aktivite skoru, Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite indeksi, Sağlık Değerlendirme Anketi ve Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi skorlarında ve eritrosit sedimentasyon hızında, C-reaktif protein değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptandı. Speckle tracking ekokardiyografi ile değerlendirilen sol ventrikül global longitudinal strain değerlerinde başlangıca kıyasla altıncı ayda istatistiksel olarak anlamlı azalma olduğu saptandı.

Sonuç:

Miyokardiyal strain görüntülemesi RA ve AS’li hastalar gibi yüksek kardiyovasküler riski olan hastalarda kalp yetmezliğinin erken gelişimini değerlendirmede yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Tümör nekroz faktör antagonist, kardiyovasküler risk, romatoid artrit, ankilozan spondilit

Tam Metin (İngilizce)