Orijinal Araştırma

Romatoid artritli hastalarda sklera kalınlığı, kornea parametreleri ve interstisyel akciğer hastalığı arasındaki ilişki

10.4274/raed.galenos.2023.99609

  • Serdar Kaymaz
  • Nilüfer Savurmuş
  • Uğur Karasu
  • Hüseyin Kaya
  • Furkan Ufuk
  • Ayşe Rüksan Ütebey
  • Veli Çobankara
  • Murat Yiğit

Gönderim Tarihi: 08.02.2023 Kabul Tarihi: 20.04.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(2):60-66

Amaç:

Bu çalışmada, romatoid artritli (RA) hastalarda ve sağlıklı kontrollerde kornea parametrelerinin ve sklera kalınlığının (ST) değerlendirilmesi ve bunların romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı (RA-ILD) ile ilişkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Çalışmaya yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 59 RA’lı hasta ve 31 sağlıklı kontrol dahil edildi. Serolojik bulgular, hastalık aktivite skoru-28, hastalık süresi ve medikal tedavi gibi parametreler kayıt edildi. RA’lı hastalar RA-ILD’si olanlar ve RA’sı olan ancak ILD’si olmayanlar (RA-noILD) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her katılımcının kornea hacmi, kornea kalınlığı ve ST 1000, 2000 ve 3000 μm mesafelerde ölçüldü. RA-ILD’li hastalarda, akciğer tutulum şiddetini belirlemek için delta yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (Δ HRCT) ve solunum fonksiyon testi (SFT) yapıldı.

Bulgular:

RA’lı hastalar ile sağlıklı kontroller arasında karşılaştırıldığında ST1000, ST2000 ve ST3000 seviyelerindeki ölçümleri istatistiksel olarak farklı bulundu (sırasıyla p=0,007; p<0,001; p=0,001). Oküler parametreler ile SFT veya Δ HRCT arasında korelasyon yoktu.

Sonuç:

RA-ILD hastalarında skleral tutulum olmamasına rağmen, skleral incelme vardır, ancak RA-noILD hastalarına kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezler.

Anahtar Kelimeler: Skleral kalınlık, korneal parametreler, RA, ILD

Tam Metin (İngilizce)