Klinik Araştırma

Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları

10.2399/raed.18.27247

  • Bilal Arıcan
  • Mehmet Engin Tezcan

Gönderim Tarihi: 12.02.2018 Kabul Tarihi: 27.02.2018 J Turk Soc Rheumatol 2018;10(1):1-5

Amaç:

Romatizmal hastalıkların sistemik olması sebebiyle tüm tıp disiplinlerinden romatolojiye hasta sevk edilebilmektedir. Yüz bin kişiye 0.22 romatoloji uzmanı düşmekte olan ülkemizde, diğer tıp disiplinlerinden romatoloji polikliniklerine yapılacak olan sevklerin uygunluğunun artması, romatolojik problemleri olan hastaların tanı ve tedavilerinin doğru yapılmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada romatoloji polikliniğine sevk edilen hastaların, sevkine neden olan başlıca bulgular ile romatoloji polikliniğinde yapılan değerlendirme sonrasında hastalarda saptanan romatizmal hastalıkların dağılımını inceledik.

Yöntem:

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji polikliniğine, son bir yıl içinde başvurmuş olan ve dosyalarından; hasta adı, hasta yaşı, cinsiyeti, hasta sevk nedeni, polikliniğimizce saptanan hastalık tanısı elde edilebilen toplam 739 hasta değerlendirildi.

Bulgular:

En sık sevk semptomu veya bulgusu, eklem şikâyetleri olarak tespit edildi. Çalışmaya alınan 392 (%53.1) hastada romatizmal hastalık saptandı. Hastalara en çok osteoartrit tanısı konulmuştu. Romatizmal hastalık veya romatizma dışı hastalık saptanan hastalar arasında sevk nedeni olan semptomlar, laboratuvar parametreleri ve ön tanılar açısından farklılık saptanmadı.

Sonuç:

Romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde hastaların yüksek doğruluk ile romatoloji polikliniklerine yönlendirilmesi, erken ve doğru tanıya katkı sağlayarak, komplikasyonların önlenmesinde rol oynayabilir. Ayrıca, romatoloji polikliniklerinde gözlenen yoğunluğun azaltılmasına katkıda bulunabilir. Eklem bulguları, akut faz ve oto-antikor pozitifliği en sık sevk nedeni iken, en sık konulan tanı osteoartrit olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Romatoloji, sevk, erken tanı