Orijinal Araştırma

Sistemik lupus eritematozusda plazma değişim tedavisi: Tek merkez retrospektif kohort çalışması

10.4274/raed.galenos.2023.29591

 • Yeşim Özgüler
 • Tümay Ak
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Tuğrul Elverdi
 • Ahmet Emre Eşkazan
 • Serdal Uğurlu
 • Gülen Hatemi
 • Emire Seyahi
 • Melike Melikoğlu
 • İzzet Fresko
 • Muhlis Cem Ar
 • Vedat Hamuryudan

Gönderim Tarihi: 08.06.2023 Kabul Tarihi: 07.07.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(2):89-94

Amaç:

Plazma değişimi (PLEX) tedavisinin lupus nefriti yönetiminde anlamlı bir fayda sağlamadığını gösteren az sayıda randomize kontrollü çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte, küçük olgu serileri, sistemik lupus eritematozusun (SLE) bazı organ tutulum tiplerinde plazma değişiminin etkili olabileceğini bildirmiştir.

Yöntem:

Ekim 2013 ile Mart 2022 tarihleri arasında PLEX tedavisi alan hastaların kayıtlarını geriye dönük olarak inceledik. On sekiz yaşın altındaki hastalar, SLE dışında romatizmal hastalığı olanlar ve romatizmal hastalık dışı nedenlerle PLEX tedavisi yapılan hastalar dışlandı. PLEX tedavisinin başlıca endikasyonu, işlem detayları, eşzamanlı olarak kullanılan immünosüpresif ilaçlar, genel sağkalım, organ tutulumunun sonuçları ve PLEX tedavisi ilişkili komplikasyonlar gibi bilgiler not edildi.

Bulgular:

Romatizmal hastalığı olup PLEX tedavisi uygulanan 58 hastadan 17 SLE hastası çalışmaya dahil edildi. PLEX tedavisinin birincil endikasyonları katastrofik antifosfolipid sendromu (n=5), diffüz alveolar hemoraji (DAH) (n=5), nöropsikiyatrik tutulum (n=4), trombotik mikroanjiyopati (n=2) ve renal tutulum (n=1) idi. PLEX sırasında 9 hastada ciddi/fırsatçı enfeksiyonlar geliştiği görüldü. Bir hasta enfeksiyona bağlı, 3 hasta aktif hastalık nedeniyle PLEX devam ederken kaybedildi. Sağ kalan hastaların 13’ünde PLEX tedavisi ile remisyon sağlandı.

Sonuç:

PLEX, DAH ve nöropsikiyatrik tutulum gibi SLE hastalarının belli bir alt grubu için immünosüpresiflerle birlikte ek bir tedavi olarak değerlendirilebilir. Hastalarımızın yaklaşık yarısı ciddi veya fırsatçı enfeksiyonlarla karşılaşsa da, yalnızca bir hastada enfeksiyona bağlı mortalite gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Plazma değişimi, plazmaferez, sistemik lupus eritematozus, lupus

Tam Metin (İngilizce)