Orijinal Araştırma

Sistemik skleroz hastalarında D hipovitaminozu: Deri tutulumunun rolünün değerlendirilmesi

10.4274/raed.galenos.2023.36854

  • Ece Sevim
  • Mahmut Mikdat Sevim
  • Neslihan Gökçen
  • Duygu Temiz Karadağ
  • Özlem Özdemir Işık
  • Ayşe Cefle
  • Ayten Yazıcı

Gönderim Tarihi: 09.01.2023 Kabul Tarihi: 26.03.2023 J Turk Soc Rheumatol 2023;15(3):106-112

Amaç:

Sistemik skleroz (SSc) deri ve iç organların fibrozisi ile karakterize nadir otoimmün bir hastalıktır. SSc’de deri tututlumu D vitamin eksikliği/yetersizliğine neden olabilir. Bu çalışmada SSc’de D hipovitaminoz (eksikliği/yetersizliğine) sıklığının ve bunun deri tutulumu ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem:

Bu kesitsel çalışmaya, 59 SSc’li (%88’i kadın) hasta dahil edildi. Deri tutumu modifiye Rodnan deri skoru (mRSS) ile değerlendirildi. Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PH) ve pulmoner tutulumları kaydedildi. Spearman korelasyon analizi ve lojistik regresyon analizi uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya 59 SSc hastası dahil edildi. Hastaların %50,8 limited kutanöz SSc ve %49,2’si diffüz kutanöz SSc idi. D hipovitaminoz (≤30 ng/mL) sıklığı %76,3’tü. SSc hastalarında mRSS ile D hipovitaminoz arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Koyu tenli SSc hastalarında D hipovitaminozu açık tenlilere göre daha sıktı (p=0,035). PH’li SSc hastalarında D vitamini değerleri PH olmayanlara göre daha düşüktü (p=0,016). Benzer şekilde, kardiyak tutulumu olan SSc hastalarında da D vitamini değerleri kardiyak tutulumu olmayanlara göre daha düşük bulundu (p=0,037). İkili lojistik regresyon analizinde, D hipovitaminoz olasılığı koyu tenli hastalarda yaklaşık 4 kat daha yüksekti (risk oranı=3,740 %95 güven aralığı 1,124-12,443, p=0,031).

Sonuç:

Deri rengi, PH ve kardiyak tutulum düşük D vitamin değerleri ile ilişkili bulundu. Diğer yandan SSc’li hastalarda mRSS ve D vitamin değerleri arasında anlamlı ilişki gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Sistemik skleroz, D vitamini değeri, modifiye Rodnan deri skoru, pulmoner arteriyel tutulum, sistemik tutulum

Tam Metin (İngilizce)