Klinik Araştırma

Sistemik skleroz hastalarında mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastalık tutulumları arası ilişkinin değerlendirilmesi

10.2399/raed.14.81300

  • Louai Karayusuf
  • Ali Akdoğan
  • Levent Kılıç
  • Ömer Karadağ
  • Umut Kalyoncu
  • Şule Apraş Bilgen
  • İhsan Ertenli
  • Sedat Kiraz

Gönderim Tarihi: 20.01.2015 Kabul Tarihi: 03.03.2015 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(2):48-52

Amaç:

Tırnak yatağı kapilleroskopik değişikliklerinin belirlenmesi sistemik skleroz tanısı için yararlı olmak ile birlikte kapilleroskopik bulgular ve sistemik skleroz tutulumları arasındaki ilişki tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı kapilleroskopik skleroderma paternleri ile sistemik skleroz tutulumları ilişkisinin araştırılmasıdır.

Yöntem:

Çalışma 68 (kadın/erkek: 62/6) sistemik skleroz hastası ile yapıldı. Hastaların medikal kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar kapilleroskopik bulgulara göre erken, aktif, geç skleroderma paterni olanlar olarak 3 gruba kategorize edildi. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

Yirmi sekiz (%41.2) hastanın difüz sistemik sklerozu vardı. Kapilleroskopik bulgulara göre 23 (%33.8) hastanın erken skleroderma paterni, 24'ünün (%35.3) aktif skleroderma paterni, 18'inin (%26.5) geç skleroderma paterni vardı. Sadece 3 (%4.4) hastada normal kapilleroskopik bulgular saptandı. İnterstisyel akciğer hastalığı, pulmoner hipertansiyon veya dijital ülseri olan hasta sayıları gruplar arasında farklı değildi (hepsi için, p>0.05). Ortalama hastalık süresi geç skleroderma paterni olan hastalarda (11.8±7.8 yıl), normal/erken (6.5±3.7 yıl) ve aktif (8.2±5.9 yıl) skleroderma paterni olan hastalar ile karşılaştırıldığında daha uzundu (p=0.016). Ortalama modifiye Rodnan deri skoru yine geç skleroderma paterni olan hastalarda (12.5±7.4), normal/erken (7.6±4.4) ve aktif (7.5±4.4) skleroderma paterni olan hastalar ile karşılaştırıldığında daha yüksekti (p=0.005). Anti sentromer antikor pozitifliği aktif skleroderma paterni olan hastalarda (9 hasta; %37.5) normal/erken (2 hasta; %7.7) ve geç (1 hasta; %5.6) skleroderma paterni olan hastalar ile karşılaştırıldığında daha sıktı (p=0.01).

Sonuç:

Bu çalışmada deri tutulumu şiddeti kapilleroskopik geç skleroderma paterni ile ilişkili bulunmuştur. Kapilleroskopik bulguların sistemik skleroz hasta takibinde değerinin doğru olarak saptanabilmesi için prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Sistemik skleroz, kapilleroskopik bulgular, otoantikorlar