Klinik Araştırma

Sistemik sklerozda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu etyolojisinde mikro ve makrovasküler hastalığın rolü

10.2399/raed.19.92486

  • Alper Sarı
  • Yusuf Ziya Şener
  • Berkan Armağan
  • Abdulsamet Erden
  • Levent Kılıç
  • Ömer Karadağ
  • Umut Kalyoncu
  • Ergün Barış Kaya
  • Sedat Kiraz
  • Ali Akdoğan

Gönderim Tarihi: 05.08.2018 Kabul Tarihi: 05.08.2019 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(2):105-109

Amaç:

Bu çalışmada sistemik skleroz (SSk) hastalarında sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (SVSD) sıklığının ve nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Ocak 2015 - Şubat 2017 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalına başvuran SSk hastaları çalışmaya dahil edildi. Hastaların ekokardiyografi sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun (SVEF) %50'nin altında olması SVSD olarak tanımlandı. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan ve olmayan hastaların demografik ve klinik özellikleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 262 (kadın/erkek: 240/22) SSk hastası dahil edildi. Altmış beş (%24.8) hastada difüz SSk mevcuttu. Sekiz (%3.1) hastada SVSD saptandı. Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan ve olmayan hastalar arasında cinsiyet, hastalık süresi, hastalık tipi, otoantikor spesifitesi, interstisyel akciğer hastalığı sıklığı ve pulmoner arteriyel hipertansiyon sıklığı açısından anlamlı fark saptanmazken, SVSD olan hastalar daha yaşlıydı (p=0.02) ve bu hastalarda koroner arter hastalığı (KAH) daha sıktı (p<0.001). Üç hastada SVSD nedeni koroner arter hastalığıydı ve bu hastaların SVSD tanı anındaki yaşı, KAH saptanmayan hastalara göre daha büyüktü (p=0.03). Kardiyak manyetik rezonans inceleme yapılan ve SVSD olan 4 hastanın 2'sinde SSk ile uyumlu miyokard tutulumu saptanmıştı.

Sonuç:

Bu çalışmada SSk hastalarında saptanan SVSD sıklığı literatür ile uyumlu bulunmuştur. Sistemik skleroz hastalarında SVSD etyolojisinde mikrovasküler iskemi ve KAH rol oynayabilir ve özellikle ileri yaştaki hastalar KAH varlığı açısından dikkatle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sistemik skleroz, sistolik disfonksiyon, ekokardiyografi