Olgu Sunumu

Temporal arteritin nadir bir taklitçisi intra-arteriyel eozinofilik anjiyolenfoid hiperplazi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

10.4274/raed.galenos.2022.70299

  • Songül İnce
  • Gözde Kurtuluş
  • Çiğdem Tokyol
  • Adem Ertürk

Gönderim Tarihi: 16.03.2022 Kabul Tarihi: 22.08.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(3):150-154

Eozinofilik anjiyolenfoid hiperplazi (EALH) farklı klinik ve histopatolojik özelliklere sahip, nadir görülen benign vazoproliferatif bir hastalıktır. En sık görülen klinik prezentasyon, baş ve boyun bölgesindeki dermal ve subkütan ağrısız nodüllerdir. Orta büyüklükteki periferik müsküler arter tutulumu nadirdir. Kırk bir yaşında erkek hasta, 1 yıldır bilateral temporal bölgede ağrısız şişlik şikayeti nedeniyle romatoloji polikliniğine başvurdu. Ek semptomu olmayan hastanın, temporal bölgede travma öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde temporal arterler belirgindi, ancak hassasiyet yoktu. Temporal arterit klinik bulguları olmayan hastanın temporal arter Doppler ultrasonografisinde bilateral yüzeyel temporal arter damar duvarı ekojenitesinde asimetrik kalınlaşma saptandı. Temporal arter biyopsisiyle, etiyolojisi bilinmeyen nadir bir vasküler tutulum olan EALH tanısı konuldu. Temporal arterit ayırıcı tanısında EALH de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Temporal arterit, eozinofilik anjiyolenfoid hiperplazi, vasküler proliferasyon

Tam Metin (İngilizce)