Klinik Araştırma

TÜRKBİO veritabanında kayıtlı biyolojik ilaç tedavisi kullanan ankilozan spondilit hastalarının değerlendirilmesi

10.2399/raed.14.46220

  • Hacer Güllüoğlu
  • Pınar Çetin
  • İsmail Sarı
  • Merih Birlik
  • Fatoş Önen
  • Nurullah Akkoç

Gönderim Tarihi: 14.02.2014 Kabul Tarihi: 09.06.2014 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(1):13-18

Amaç:

TÜRKBİO kayıt kütüğü Danimarka'da kullanılmakta olan DANBİO biyolojik veritabanının Türkçe sürümüdür. Bu kayıt kütüğünün amacı biyolojik tedavi kullanan inflamatuar romatizma hastalarının üniform bir şekilde takip edilmesidir. Bu çalışmanın amacı kliniğimizde ankilozan spondilit (AS) tanısıyla biyolojik tedavi alan hastaların çeşitli demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesidir.

Yöntem:

TÜRKBİO kayıt kütüğünde Ekim 2011'den Eylül 2012'e dek AS koduyla kayıt edilmiş ve biyolojik tedavi kullanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bu hastalara ilişkin sisteme işlenmiş verilerden yaş, cinsiyet, hastalık süresi, kullanılan biyolojik ilacın adı, biyolojik ilaç başlama tarihi, biyolojik ilaç kullanım sıklığı ve dozu, NSAİİ ve analjezik kullanımı, BASFİ, BASDAİ, BASMİ, sigara kullanımı, ilaç kesilmesine ilişkin tarih ve kesilme sebebi gibi veriler toplandı ve uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi.

Bulgular:

Çalışma grubumuzda toplam modifiye New York kriterlerine göre tanı alan 220 AS hastası mevcuttu. Bu hastaların ortanca yaşları 39 (dağılım: 14-73) yıl, erkek, kadın dağılımları %73/27 olup daha çok erkek ağırlıklıydı. Hastalık süresinin ortancası 15 yıl olup bu süre en az 1, en fazla 55 yıl olacak şekilde dağılım göstermekteydi. TÜRKBİO veritabanında bulunan 220 AS hastasına sistem üzerinde toplam 1579 görüşme uygulanmış olup istatistiki değerlendirmede hasta başına ortanca 6 (1-39) adet görüşme yer almaktadır. Biyolojik başlangıç günü 0. gün olarak alındığında hastaların ortanca izlem süreleri 489 (dağılım: -20-3160) gün olarak hesaplanmıştır. Hastaların kullanmakta olduğu biyolojik ilaçların dağılımı sıklık sırasına göre infliksimab (%40.5), etanersept (%33.6), adalimumab (%25) ve anakinra (%0.9) olarak sıralanmaktaydı. Tedavi öncesi-sonrası istatistiki karşılaştırma yapıldığında BASDAİ ve BASFİ skorlarının tedavi öncesine göre anlamlı oranda azaldığı gözlendi (p<0.05). İlaç kesilmesine yol açan en sık neden etkisizlik ve takipsizlik kaynaklıydı.

Sonuç:

Eldeki verilere göre AS'de biyolojik tedavi uygulaması hastalık aktivitesi ve fonksiyonunu iyileştirdiği ve makul bir güvenlik profiline sahip olduğu yönünde izlenim sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, kayıt kütüğü, infliksimab, etanersept, adalimumab, etkinlik, güvenilirlik