Orijinal Araştırma

Yaşlı ankilozan spondilitli hastalarda kırık riski ve ilişkili faktörler

10.4274/raed.galenos.2021.29591

 • Nuh Ataş
 • Burcu Candemir
 • Murat Torgutalp
 • Hakan Babaoğlu
 • Hasan Satış
 • Reyhan Bilici Salman
 • Hazan Karadeniz
 • Aslıhan Avanoğlu Güler
 • Gülşah Atbiner Eroğlu
 • Berna Göker
 • Mehmet Akif Öztürk
 • Abdurrahman Tufan
 • Şeminur Haznedaroğlu

Gönderim Tarihi: 11.04.2021 Kabul Tarihi: 22.06.2021 J Turk Soc Rheumatol 2021;13(2):59-65

Amaç:

Osteopeni/osteoporoz ve kırıklar ankilozan spondilitte (AS) görülebilen önemli problemlerdir. Genç AS hastalarında bu problemler yoğun olarak çalışılmışken, yaşlı AS hastalarında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada, yaşlı AS hastalarında kırık riski ve ilişkili faktörleri ve düşük kemik mineral yoğunluğu (KMY) sıklığını araştırdık.

Yöntem:

Bu çalışmaya 20 yaşlı (≥65 yaş) AS hastası ve 21 yaş/cinsiyet olarak eşleştirilmiş kontrol grubu dahil edildi. Bütün AS hastaları modifiye New York kriterlerini karşılamaktaydı. KMY ölçümü için çift X-ışınlı absorpsiyometri, kırık riski hesaplanması için ise Kırık Riski Değerlendirme Aracı kullanıldı. Hastaların demografik, klinik ve radyografik özellikleri değerlendirildi.

Bulgular:

Osteoporoz oranı yaşlı AS hastalarında %35, kontrol grubunda ise %4,8 idi (p=0,034). Düşük KMY (osteopeni ve/veya osteoporoz) oranı AS hastalarında (14/20, %70) femur boyun bölgesinde, kontrol grubuna (8/21, %38) göre daha yüksek iken (p=0,041), lomber vertebra ve total kalça ölçümlerinde anlamlı fark görülmedi. Majör osteoporotik ve kalça kırık riski her iki grupta da benzer idi. C-reaktif protein (CRP), yaşlı AS hastalarında hem majör osteoporotik [odds oranı (OR): 0,969; %95 güven aralığı (GA) 0,61-1,32; p=0,001] hem de kalça kırık riski (OR: 0,775; %95 GA 0,47-1,08; p<0,001) için bağımsız bir risk faktörüydü.

Sonuç:

Düşük KMY yaşlı AS hastalarında kontrollere göre daha sıktı. CRP, 10 yıllık kırık riskinin bağımsız bir risk faktörü olup, yüksek CRP’li yaşlı AS hastalarında kırıklar için etkin önleyici stratejilerin geliştirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, yaşlılık, kırık riski, CRP, kemik mineral dansitesi

Tam Metin (İngilizce)